Іштей академиялық ұтқырлық

Негiзгi ұғымдар және академиялық ұтқырлықты жүзеге асырудың шарттары

Негiзгi ұғымдар және академиялық ұтқырлықты жүзеге асырудың шарттары

1.1. Білім алушылардың немесе зерттеуші оқытушылардың білім алу, оқыту, зерттеу жүргізу, біліктілігін жетілдіру үшін белгілі бір академиялық кезеңге басқа білім беру немесе ғылыми мекемеге (өз елінде немесе шетелге) орын ауыстыруы академиялық ұтқырлық деп түсіндіріледі.

1.2.Сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық – студенттердің, магистранттардың, PhD докторанттардың, оқытушылардың шетелдік білім беру немесе ғылыми мекемелерінде білім беру бағдарламаларын игеруі және жүзеге асыруы.

1.3.Iшкi (ұлттық) академиялық ұтқырлық – студенттердің, магистранттардың, PhD докторанттардың, оқытушылардың отандық қазақстандық университеттер мен ғылыми мекемелерде білім беру бағдарламаларын игеруі және жүзеге асыруы.

1.4.Тiк академиялық ұтқырлық – студенттердің, магистарнттардың, PhD докторанттардың шетелдік жоғары оқу орнында білім беру бағдарламаларын толығымен игеруі.

1.5.Көлденең академиялық ұтқырлық – студенттердің, магистарнттардың, PhD докторанттардың шетелдік және отандық жоғары оқу орнында білім беру бағдарламаларын толығымен игеруі, сонымен қатар оқытушылардың белгілі бір шектелген уақыт мерзімінде жоғары оқу орындарында және ғылыми мекемелеріндегі жұмысы.

1.6. Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру Болон декларациясының негiзгi қағидаларына сәйкес келедi.

1.7. Академиялық ұтқырлық жүзеге асырудың ережелері мен рәсімдері күндізгі оқу бөлімінде білім алатын студенттерге, магистранттарға және докторанттарға, сонымен қатар университеттің штаттағы оқытушылары мен қызметкерлеріне таралады.

1.8. Білім алушылар мен оқытушылардың сыртқы академиялық ұтқырлығы Қазақстан Республикасынан тыс, яғни, белгілі бір мерзімге қызметтік тапсырманы орындау үшін іссапарға жіберу арқылы жүзеге асырылады.

1.9. Білім алушылар мен оқытушылардың ішкі академиялық ұтқырлығы серіктес жоғары оқу орнымен академиялық ұтқырлық шеңберінде келісім-шарт болған жағдайда Қазақстан Республикасы ішінде іссапарға жіберу арқылы жүзеге асырылады.

1.10. Жеке сапар арқылы жүзеге асырылатын жеке академиялық ұтқырлық жыл сайынғы төленетін еңбек демалысы немесе ақысыз еңбек демалысы (академиялық демалыс) кезіндегі ғана мүмкін болады.

1.11. Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың, оқытушылар мен қызметкерлердің жоғарыда көрсетілген академиялық ұтқырлық түрлері ҚР заңнамаларына, ҚР Білім және ғылым министрілігінің нормативтік құжаттарына, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ жарғысына қайшы келмеуі керек.

Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру тетiгi

Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру тетiгi

2.1. Білім алушы өз бетінше білім беру бағдарламасын игеру үшін серіктес жоғары оқу орнын (мемлекет ішіндегі немесе шетелдегі) таңдауға, оқу пәндерінің тізімін анықтауға және бағдарлама үйлестірушісіне өтініш беруге құқықты.

2.2. Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру мерзімі семестр (15 апта) болып табылады. Мерзiмдi ұзарту кафедра меңгерушiсiнiң дәлелді ұсыныс хаты негiзінде жүргізіледі.

2.3. Академиялық ұтқырлықты қаржыландыру төмендегілер есебінен жүзеге асырыла алады:

  • республикалық бюджет қаражатынан;
  • ҚарМУ бюджеттік қаражатынан;
  • ұлттық компаниялар, әлеуметтiк серіктестер, халықаралық қорлар гранты;
  • қабылдаушы тараптың қаражатынан, оның ішінде халықаралық ұйымдары және қорлардың гранты;
  • академиялық ұтқырлыққа қатысушылардың өз қаражатынан.

2.4. Сыртқы академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бойынша жұмысты басқару бакалавриат бойынша студенттердің тіркеу және академиялық ұтқырлық орталығы, магистратура және докторантура бойынша – жоғары оқу орынан кейінгі білім беру және халықаралық бағдарламалар басқармасы жүзеге асырады.

2.5. Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыруға шетелдік (қазақстандық) университеттен немесе ғылыми орталықтан ресми шақыру негіз болады.

2.6. Жеке білім траекториясын, академиялық немесе зерттеу бағдарламасын жоспарлаған білім алушы, оқытушы және қызметкер ресми шақырту алған жағдайда кафедра басшылығымен келісіп, рұқсат етілген жағдайда университет ректорының атына өтініш жазуы керек.

2.7. Өтiнiште негіздеме, бару мақсаты, бару орны, іссапар мерзімі (бағыты), үміткердің тегі, аты, әкесінің аты, оның лауазымы және көлікке, тұруға кететін (үй жалдау) және тәуліктік шығындары көрсетіледі. Өтініш-негіздемеге сапардың қаржылық жағдайын анықтайтын іссапардың мақсатқа лайықтылығын растайтын шақырту қағазы және басқа құжаттар қоса беріледі.

2.8. Конкурстық іріктеуге жоғарғы академиялық көрсеткіш және шет тілін еркін меңгеруі негізгі критерий болып табылады.

2.9. ЕСТS бағдарламасының жоғары оқу орнындағы үйлестірушісі білім алушы, жіберуші және қабылдаушы оқу орны арасында үш жақты келісім шарт жасайды.

2.10. Егер, білім алушы ұлттық компания және әлеуметтік серіктес қаражатына жіберілсе, онда төрт жақты келісімшарт жасалады.

2.11. Білім алушының жеке академиялық ұтқырлық бағдарламаларын жүзеге асыру үшін университеттің бюджеттен тыс қаражаты есебінен іссапары туралы шешімді ҚарМУ ректоры қабылдайды.

2.12. Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыруда келесi құжаттар қолданылады:

  • білім алушының өтiнiші;
  • ұтқырлық бағдарламалары бойынша білім алу туралы келісім;
  • білімі туралы транскрипт;
  • ақпараттық пакет (курстар каталогы).

2.13. Білім алушы іссапардан қайтып келген соң тапсырманы орындағаны туралы есеп және және аванстық есеп беру қажет.

2.14. Іссапар қорытындылары бойынша білім алушы қабылдаушы жоғары оқу орнының транскриптін ұсынуы қажет.

2.15. Жоғары оқу орнының үйлестірушісі ECTS кредиттерін ҚР кредиттеріне қайта есептеу тетіктері арқылы білім алушының кредиттерін есептеп, оның академиялық тарихына жазады, сонымен қатар бұл мәліметтер білім алушы оқу орнын аяқтағанда оның транскриптіне де жазылады.

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің ұлттық академиялық ұтқырлық шеңберіндегі әріптес-ЖОО

ЖОО атауы

1

Әл-Фараби атындағы казақ ұлттық университеті

2

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

3

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

4

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

5

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттікуниверситеті

6

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті

7

Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеті

8

Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университеті

9

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

10

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

11

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

12

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

13

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттікуниверситеті

14

М.Х.Дулатиатындағы Тараз мемлекеттікуниверситеті

15

Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ–түрік университеті

16

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық – техникалық университеті

17

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологияжәнеинжинирингуниверситеті

18

О.А.Байқоңыров атындағыЖезқазған университеті

19

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

20

Қазақ гуманитарлық-заң университеті

21

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

22

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

23

Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты

24

«Сырдария» университеті

25

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті

26

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

27

Қазақ технология және бизнес университеті

28

Заманауи гуманитарлық-техникалық институты

29

«Көкше» академиясы

30

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық университеті

31

Қазақ-Америка университеті

32

Атырау мұнай және газ институты

33

Халықаралық білім беру корпорациясы (кампус Қазақ бас сәулет)

34

Орталық Қазақстан академиясы

35

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті

36

Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті

37

Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы

38

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы

39

Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттікуниверситеті

40

УҰҒА жылуфизикатехникалық институты

41

Мәскеумемлекеттік экономика, статистика және информатика университеті (МЭСИ)

42

Козминск университеті (Польша)

43

Вильнюсск университеті (Литва)

44

Легниц менеджмент университеті (Польша)

45

Ресей-Армян(Славян) университеті (Армения Республикасы)

46

Орал мемлекеттікэкономикалықуниверситеті (РесейФедерациясы)

47

Алтай мемлекеттікуниверситеті (РесейФедерациясы)

48

Омбыгуманитарлықакадемиясы (ОмГА) (РесейФедерациясы)

49

Еуропалықполитехникалықуниверситеті (Болгария)

50

Т.Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық университеті

51

Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей қаласы

52

М.Тынышпаев атындағы қазақ көлік және коммуникациялар академиясы

53

Еуразия гуманитарлық институты
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің халықаралық академиялық ұтқырлық шеңберіндегі әріптес-ЖОО
 

ЖОО атауы

1 Әл-Фараби атындағы казақ ұлттық университеті
2 Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті
3 М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
4 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
5 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттікуниверситеті
6 Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті
7 Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеті
8 Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университеті
9 М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
10 С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
11 М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
12 Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
13 С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттікуниверситеті
14 М.Х.Дулатиатындағы Тараз мемлекеттікуниверситеті
15 Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ–түрік университеті
16 Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық – техникалық университеті
17 Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологияжәнеинжинирингуниверситеті
18 О.А.Байқоңыров атындағыЖезқазған университеті
19 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
20 Қазақ гуманитарлық-заң университеті
21 Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
22 Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
23 Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
24 «Сырдария» университеті
25 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
26 С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
27 Қазақ технология және бизнес университеті
28 Заманауи гуманитарлық-техникалық институты
29 “Көкше” академиясы
30 Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық университеті
31 Қазақ-Америка университеті
32 Атырау мұнай және газ институты
33 Халықаралық білім беру корпорациясы (кампус Қазақ бас сәулет)
34 Орталық Қазақстан академиясы
35 Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті
36 Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті
37 Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы
38 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы
39 Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттікуниверситеті
40 Тұрар Рысқұлов атындағы жаңа экономикалық университеті”
Білім алушының өтініші

Білім алушының өтініші
Академиялық жыл 20…/ 20…
Оқыту бағыты:

Бұл нысан факспен жіберген жағдайда дұрыс көрінуі үшін қара түсті қаламмен толтырылуы қажет

Жіберуші жоғары оқу орны

Атауы және толық мекенжайы:

Департамент үйлестірушісінің тегі, аты-жөні, тел., факс, e-mail

Жоғары оқу орны үйлестірушісінің тегі, аты-жөні, тел., факс, e-mail

Білім алушы туралы жеке мәліметтер
(студент өзі толтырады)

Тегі:
Аты:
Туған жылы, айы, күні:
Жынысы:
Азаматтығы:
Туған жері:
Тұрақты мекенжайы (өзгешелік болса):
Қазіргі тұратын мекенжайы:
Дейін жарамды:
e-mail:
Тел:

Өтінішті алатын жоғары оқу орындарының тізімі (ықылас білдіру тәртібінде)

Жоғары оқу орны

Мемлекет

Оқу мерзімі

Тұру мерзімі

(айлар)

Күтілетін ЕСТS кредитерінің N

бастап

дейін

Білім алышының тегі, аты-жөні:
Жіберуші жоғары оқу орны:
Мемлекет:
Шетелде білім алуға тілек білдіруіңіздің себебін қысқаша түсіндіріп беріңіз

Тілдік дағдысы

Ана тілі:
білім алған жоғары оқу орнындағы оқыту тілі (егер өзгешелік болса)
Басқа тілдер Қазіргі кезде үйренудемін Оқу үшін жеткілікті тілдік дағдым бар Егер қосымша дайындықтан өтсем жеткілікті дағдыға ие боламын
 

 

 

иә жоқ иә жоқ иә жоқ
 

 

Оқуға байланысты жұмыс тәжірибесі (егер бар болса)

 

Жұмыс тәжірибесі

Фирма/ ұйым

Күні

Мемлекет

Бұдан бұрынғы және ағымдағы оқуы

Егер болсаңыз қайда және қандай жоғары оқу орнында?

Бұдан бұрынғы және ағымдағы оқуы нақты сипатталған толық транскрипт қоса беріледі. Өтінішті берген уақытта қол жетімсіз болған мәліметтерді кейінірек ұсынуға болады.

Қазіргі кезде оқып жатқан мамандық дипломы/дәрежесі

Шетелге шыққанға дейінгі жоғары білім алу үшін оқыған жылдары

Шетелде болдыңыз ба? иә жоқ
Шетелде оқуға байланысты қосымша шығындарыңыздың орнын толтыру үшін ұтқырлық бойынша грантқа өтініш бергіңіз келе ме? Иә Жоқ
Қабылдаушы жоғары оқу орны:

Ұсынылған оқу бағдарламасына өтініш пен транскриптті алғанымызды растаймыз.

Көрсетілген білім алушы Біздің жоғары оқу орнына

оқуға қабылданды

Департамент үйлестірушісінің қолы

Күні:

Біздің жоғары оқу орнына оқуға қабылданбады

Жоо үйлестірушінің қолы

Күні:

ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТРАНСКРИПТ

ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТРАНСКРИПТ

Жіберуші жоғары оқу орнының атауы
Факультет/департамент
ECTS институттық үйлестірушісі
тел.: факс: e-mail:
Білім алушының тегі:
Білім алушының аты-жөні:
Туған жылы, айы-күні және жері:
Жынысы:
Білім туралы құжатының берілген күні:
Білім туралы құжатының нөмірі:
Қабылдаушы жоғары оқу орнының атауы:
Факультет/департамент:
ECTS институттық үйлестірушісі:
тел.: факс: e-mail:

Курстың коды

(1)

Курстың атауы

Курстың ұзақтығы (2)

Ұлттық бағалау (3)

ECTS бағалауы (4)

ECTS кредиттері (5)

Жалғасы жеке парақта

Барлығы

(1), (2), (3), (4) және (5) бойынша түсіндірмелер келесі бетте.
Диплом/дәреже берілді

Күні Оқу ісі жөніндегі проректордың/деканның қолы

Жоғары оқу орнының мөрі
*жоғары оқу орнының ресми мөрі мен қолсыз жарамсыз

(1) Курстың коды
ECTS ИП/КК келісімді
(2) Курстың ұзақтығы

Y – 1 жыл
IS – 1 семестр
IT – 1 триместр
2S – 2 семестр
2T – 2 триместр

(3) Институционалдық бағалау жүйесінің сипаттамасы

(4) ECTS бағалау жүйесі

(5) ECTS кредиттері
толық 1 академиялық жыл – 60 кредит
1 семестр – 30 кредит
1 триместр – 20 кредит

ECTS деңгейі

Студенттердің %

Түсіндірме

А

10

Үздік

B

25

Өте жақсы

C

30

Жақсы

D

25

Қанағаттанарлық

E

10

Жеткілікті

FX

Қанағаттанарлықсыз

F

Қанағаттанарлықсыз
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттiк университетiнің студенттерінің, магистранттарының, докторант- тарының, оқытушылар мен қызметкерлерінің академиялық ұтқырлығы туралы Ережесі
Студенттерді тіркеу формасы
Ақпараттық пакет
Жалпы ақпарат
Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Жеке пәндердің (курстардың, юниттердің) сипаттамасы
Студенттер үшін қосымша ақпарат

АҚШ-тағы академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға арналған Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің үміткер студенттер және магистрлер тізімі

АҚШ-тағы академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға арналған Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің үміткер студенттер және магистрлер тізімі

Аты-жөні

Оқу түрі

Курс

Мамандық

1

Усенов Манас

магистратура

1

6М090200 – Туризм

2

Тасбулатова Зухра

магистратура

1

6М020300 – Тарих

3

Саметова Гульмира

магистратура

1

6М020300 – Тарих

4

Мара Кубеева

бакалавр

2

5B021000 – Ағылшын филологиясы

5

Тусупов Айдын

бакалавр

3

5В051300 –Халықаралық экономика

6

Еркинулы Адил

бакалавр

2

5B030200 – Халықаралық құқық

7

Шакирова Нурсулу

бакалавр

3

5B011900-Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)

8

Толеубай Азат

бакалавр

2

5B030100-Құқықтану

9

Кызылова Мадина

бакалавр

2

5B030200- Халықаралық құқық

10

Канатбай Алишер

бакалавр

2

5B020700-Аударма ісі

11

Сембаева Айнұр

бакалавр

2

5B020700- Аударма ісі

12

Каблан Асем

бакалавр

3

5B090200-Туризм

13

Ивадилинова Меруерт

бакалавр

2

5B011400 -Тарих

14

Мамраев Мейрбек

бакалавр

2

5В020200 – Халықаралық қатынастар

15

Жұмағалиева Гүлнар

бакалавр

3

5В050900 – Қаржы

2012 ж. Болон үдерісі елдерінде академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысушы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ студенттерінің және магистрлардың тізімі

2012 ж. Болон үдерісі елдерінде академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысушы
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ студенттерінің және магистрлардың тізімі

Студенттің аты-жөні

Курс

Мамандық

код

атауы

Серіктес ЖОО, елі

Оқу аралығы

1

Каликова Айман Сағатовна

3

5В050800 – Есеп және аудит

Вильнус Университеті (Литва)

03.09.12-28.12.12

2

Оспанова Мақпал Ержанқызы

2

5В050302 – Халықаралық құқық

Вильнус Университеті (Литва)

03.09.12-28.12.12

3

Толеуова Диана Ерлановна

2

5В050302 – Халықаралық құқық

Вильнус Университеті (Литва)

03.09.12-28.12.12

4

Акесина Айдана Адиловна

2

5В030100 – Құқықтану

Вильнус Университеті (Литва)

03.09.12-28.12.12

5

Ибраимова Айгүл Калдыбековна

3

5В050800 – Есеп және аудит

Вильнус Университеті (Литва)

03.09.12-28.12.12

6

Хмельницкая Олеся Михайловна

2

6М050100 – Әлеуметтану Прагадағы халықаралық және қоғамдық байланыстардың жоғары мектебі

(Чех Республикасы)

16.09.2012-12.12.2012

7

Амершина Жанна Маратовна

2

6М050200 – Саясаттану Прагадағы халықаралық және қоғамдық байланыстардың жоғары мектебі

(Чех Республикасы)

16.09.2012-12.12.2012

8

Жарқынбаева Загира Қанатовна

2

6М050100 – Әлеуметтану Прагадағы халықаралық және қоғамдық байланыстардың жоғары мектебі

(Чех Республикасы)

16.09.2012-12.12.2012

9

Боранов Анвар Амантаевич

2

6М030100 – Құқықтану Прагадағы халықаралық және қоғамдық байланыстардың жоғары мектебі

(Чех Республикасы)

16.09.2012-12.12.2012

10

Ермаганбетов Диас Саятович

3

5В030200 – Халықаралық құқық Прагадағы халықаралық және қоғамдық байланыстардың жоғары мектебі

(Чех Республикасы)

16.09.2012-12.12.2012

11

Мұқатов Нұрсұлтан Кариполлаұлы

3

5В050600 – Экономика факультетінің экономикасы Экономика жоғары мектебі

(Чех Республикасы )

23.09.2012-21.09.2012

12

Абеуова Салтанат Болатовна

2

6М060600 – Химия Карлов Университеті

(Чех Республикасы )

30.09.2012-21.12.2012

13

Омарова Арайлым Тұрсынғалиевна

2

6М011200 – Химия Карлов Университеті

(Чех Республикасы )

30.09.2012-21.12.2012

14

Тұрғымбекова Хадиша

2

6М020800 – Археология және этнология

Бабеш-Больяй Университеті (Румыния)

30.09.2012-15.02.2013

15

Каликбергенова Гүлдария

2

6М020800 – Археология және этнология

Бабеш-Больяй Университеті (Румыния)

30.09.2012-15.02.2013

16

Ашуова Жұлдыз

2

6М020300-Тарих

Бабеш-Больяй Университеті (Румыния)

30.09.2012-15.02.2013

17

Савченко Анна Игоревна

3

5В020200 – Халықаралық қатынастар

Бабеш-Больяй Университеті (Румыния)

30.09.2012-15.02.2013

18

Мұзаппарова Әлия Ақылбековна

2

5В072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Бабеш-Больяй Университеті (Румыния)

30.09.2012-15.02.2013

19

Алайдарова Жансая Жандарбековна

3

5В020200- Халықаралық қатынастар

Бабеш-Больяй Университеті (Румыния)

30.09.2012-15.02.2013

20

Қадірғанбекова Жібек Ерұлановна

4

5В050302- Халықаралық құқық Орталық Еуропалық білім беру институты (Словакия)

01.10.2012-28.12.2013

21

Құрмаш Айдана Жанатқызы

4

5В050302- Халықаралық құқық Орталық Еуропалық білім беру институты (Словакия)

01.10.2012-28.12.2013

22

Момбаев Самат Талғатович

4

5В050302- Халықаралық құқық Орталық Еуропалық білім беру институты (Словакия)

01.10.2012-28.12.2013

23

Бочаров Александр Вячеславович

4

5В050302- Халықаралық құқық Орталық Еуропалық білім беру институты (Словакия)

01.10.2012-28.12.2013

24

Ибраева Камиля Умиртаевна

4

5В050302- Халықаралық құқық Орталық Еуропалық білім беру институты (Словакия)

01.10.2012-28.12.2013

25

Мун Наталья Тимофеевна

2

6М011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі Адам Мицкиевич Университеті (Польша)

01.10.2012-30.06.2013

26

Сейлханова Айнұр Ергалиевна

2

6М011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі Адам Мицкиевич Университеті (Польша)

01.10.2012-30.06.2013

27

Апсалямова Альфия Равильевна

2

6М010500 -Дефектология Адам Мицкиевич Университеті (Польша)

01.10.2012-30.06.2013

28

Ускембаева Айгерим Алдановна

2

6М020300 – Тарих Адам Мицкиевич Университеті (Польша)

01.10.2012-30.06.2013

29

Никитенко Ольга Владимировна

2

5В030100-

Құқықтану

Адам Мицкиевич Университеті (Польша)

01.10.2012-30.06.2013

30

Кошмагамбетова Перизат Даулетовна

3 (қысқ)

5В050900 – Қаржы Лэшнодағы кәсіптік оқыту жоғары мектебі (Польша)

10.10.2012-07.06.2013

31

Әлиева Әлия Маратқызы

3 (қысқ.)

5В050900 – Қаржы Лэшнодағы кәсіптік оқыту жоғары мектебі (Польша)

10.10.2012-07.06.2013

32

Капанова Ажар Толегеновна

4

5В050902 – Туризм Лэшнодағы кәсіптік оқыту жоғары мектебі (Польша)

10.10.2012-07.06.2013

33

Кереева Жанна Жанатаевна

2

5В051300 – Әлемдік экономика Лэшнодағы кәсіптік оқыту жоғары мектебі (Польша)

10.10.2012-07.06.2013

Top