Экономика және халықаралық бизнес кафедрасы

Кафедра тарихы

“Экономика және халықаралық бизнес” кафедрасы “Экономикалық география және салалық экономикалар” (1978 – 1989 жж.), “Салалар және аумақтар экономикасы және жоспарлауы” (1989 – 1993 жж.) кафедралар негізінде 1993 жылы пайда болды. Кафедра шығарушы болып табылады, мұнда «Экономика» (бакалавриат, магистратура) мамандығы және «Экономика және жаһандану жағдайындағы инновациялық даму» PhD докторантурасы бойынша жоғары білікті мамандарды шығару жүзеге асырылады.

1992 жылдан бері 5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша, 2008 жылдан 5В011500 – «Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша және 2010 жылдан 5В051300 – «Әлемдік экономика» мамандығы бойынша мамандарды әзірлеу басталды.

1996 жылы Кафедра «Экономика» мамандығы бойынша алғашқы түлектерді шығарды. 1996 жылдан 2006 жыл аралығында аталған мамандық бойынша 500 астам студент шығарылды.

2010 жылы мамандықтар лицензиясы ГК РК 08-2009 жаңа классификаторға сәйкес қайта рәсімделді: Серия АБ №0137349 03 ақпан 2010ж. (ККСОН МОН РК №168 бұйрығы 03.02.2010 ж.). 2012 жылы мамандық лицензиясы өзгерту жолымен қайтаұйымдастыру туралы 28 сәуір 2012 жылғы № 544 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Жарғысына сәйкес қайта рәсімделді: 15.10.2012 ж №12015198.

2011 жылы экономика және халықаралық бизнес кафедрасы және экономикалық теория кафедралары біріктірілді.

Қазіргі таңда кафедрада 4 бакалавриат мамандығы бойынша: «5В011500 – Құқық және экономика негіздері», «5В050600 – Экономика», «5В051300 – Әлемдік экономика», «5В051900 – Еңбекті ұйымдастыру және нормалау», 5 магистратура мамандығы бойынша: «6М011500 – Құқық және экономика негіздері», «6М050600 – Экономика», «6М051300 – Әлемдік экономика», «6М051800 – Жобаларды басқару», «6М052000 – Іскерлік әкімшілік жүргізу», бір докторантура мамандығы бойынша «6D050600 – Экономика» мамандарды әзірлеу жүзеге асырылады.

Аккредитациялау, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету Институтының ACQUIN (Германия) аккредитациялық комиссиясының 30 мамыр 2012 жылғы шешімімен академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің «Экономика (бакалавриат)» білім беру бағдарламалары халықаралық аккредитацияға иеленді.

Кафедраның құрамы
Мамандықтар


6М050600 – “ЭКОНОМИКА”

мамандығы бойынша

магистратура

«6М050600 – Экономика» магистрлерді даярлау бағыты бойынша жоғары кәсіби білім негізінде келесі білім беру түрлері бойынша білім беру қызметі жүзеге асырылады:

– кәсіби бағыт – 1 жыл;

– ғылыми-педагогикалық бағыт – 2 жыл.

Оқыту тілі – қазақ, орыс.

«6М050600 – Экономика» мамандығы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасын игеру кезінде қорытынды аттестациядан сәтті өткен тұлғаларға келесі академиялық дәреже беріледі:

– кәсіптік оқыту – «6М050600 – Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі;

– ғылыми-педагогикалық бағыт – «6М050600 – Экономика» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі.

Магистратура түлектерінің кәсіби қызмет объектілері болып келесілер табылады:

– кәсіби даярлық кезінде: мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; кәсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық және жоспарлық-экономикалық, әлеуметтік-басқару және маркетингтік,  қаржы-талдамалық қызметтері; сыртқы экономикалық қызметтің бөлімшелері;

– ғылыми және педагогикалық даярлық кезінде: ғылыми-зерттеу институттары; жоғары оқу орындары; мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; кәсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық және жоспарлық-экономикалық, әлеуметтік-басқару және маркетингтік, қаржылық-талдамалық қызметтері; сыртқы экономикалық қызметтің бөлімшелері.

«6М011500 – Құқық және экономика негіздері»

мамандығы бойынша

магистратура

Возможность углублять знания в данной сфере представлена посредством продолжения обучения по образовательной программе магистратуры «6М011500 – Основы права и экономики», особенностью которой является  углубленная  фундаментальная и профессиональная подготовка обучающихся  в области современного педагогического процесса при преподавании экономических и правовых дисциплин через формирование и реализацию обучающимися  индивидуальной траектории обучения в рамках элективных курсов.

Осы саладағы білімді тереңдету мүмкіндігі «6M011500 – Құқық және экономика негіздері» магистратурасының білім беру бағдарламасы бойынша оқытуды жалғастыру есебінен ұсынылады, оның ерекшелігі – элективті курстар шеңберіндегі білім алушылардың оқытудың жеке траекториясын қалыптастыру және жүзеге асыру арқылы экономикалық және заң пәндерін оқыту кезінде қазіргі заманғы педагогикалық үрдістер саласында іргелі және кәсіби даярлықты тереңдету болып табылады. «6М011500 – Құқық және экономика негіздері» магистрлерін даярлау бағыты бойынша білім беру қызметі сериясы АБ№ 0137349 мемлекеттік лицензиясына сәйкес жүзеге асырылады.  Оқу үрдісі келесі оқыту формалары бойынша жүзеге асырылады:

– жоғары кәсіби білім беру негізінде (күндізгі, ғылыми-педагогикалық бағыт) – 2 жыл;

– жоғары кәсіби білім беру негізінде (күндізгі қысқартылған, кәсіби бағыт) – 1 жыл.

Оқыту тілі – қазақ, орыс.

Магистартураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуын аяқтаған тұлғаларға «6М011500 – Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша «білім беру магистрі» (1 жыл) немесе «6М011500 – Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша «педагогика ғылымдарының магистрі» (2 жыл) академиялық дәрежесі беріледі.

 «5В011500 / 6М011500 – Құқық және экономика негіздері» білім беру бағдарламасының түлектері үшін кәсіби қызмет объектілері келесілер табылады: орта білім беру мектептері, лицейлер, гимназиялар, колледждер және басқа да орта, техникалық және кәсіптік оқу орындары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар (біліктілікті арттыру институттары, баспа үйлері), консалтингтік фирмалар, оқу орындары (лаборант, кабинет меңгерушісі, кеңесші, менеджер) және т.б.

6D050600-ЭКОНОМИКА

мамандығы бойынша

ДОКТОРАНТУРА

Докторантурады философия докторы  (PhD) және кәсібі бойынша доктар даярлығы жүзеге асырылады.

Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми- педагогикалық бағдарға ие және іргелі, әдістемелік және ғылыми-зерттеу даярлығын ұсынып,  ұлттық экономика, әлеуметтік салалар: білім беру, медицина, құқық, өнер, қызмет көрсету және бизнес үшін ғылымның тиісті салаларында пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтиды.

Докторантураның білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғаларға «философия докторы» (Ph.D) немесе 6D050600 – Экономика мамандығы бойынша «экономика және бизнес докторы» академиялық дәрежесі тағайындалады.

Оқыту мерзімі:

Докторантураның білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік ұзақтығы келесіні құрастырады:

Докторантура үшін (PhD) — 3 жылдан аз емес;

Кәсіби докторантура үшін – 3 жылдан аз емес.

Кәсіби қызмет объектілері.

«6D050600 – Экономика» мамандығы бойынша докторлардың кәсіби қызмет объектілері болып келесілер табылады:

Кәсібі бойынша доктор: мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; кәсіпорындардың, бизнес-құрылымдардың, ұйымдар мен ведомстволардың  өндірістік-экономикалық, әлеуметтік-басқару, маркетингтік, қаржылық-аналитикалық қызметтері,  ведомстволық бағыныштылығына және меншік нысанына қарамастан кез-келген экономика саласының ұйымдарындағы, кәсіпорындарындағы және компанияларындағы ғылыми ұйымдар және құрылымдар.

Философия докторы (PhD): ,ылыми-зерттеу институттарыы, жоғары оқу орындар, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары, кәсіпорындардың, бизнес-құрылымдардың, ұйымдар мен ведомстволардың  өндірістік-экономикалық, әлеуметтік-басқару, маркетингтік, қаржылық-аналитикалық қызметтері.

Кәсіби қызмет түрлері.

Кәсібі бойынша доктор кәсіби қызметтің келесідей түрлерін жүзеге асыра алады:

 • өндірістік-басқару;
 • ғылыми-зерттеу;
 • ұйымдастыру-технологиялық;
 • бизнесті басқару қызметі;
 • жобалық-танымдық;
 • инвестициялы-инновациялық;
 • маркетингтік.

Философия докторы (PhD):

 • өндірістік-басқару;
 • ғылыми-зерттеу;
 • педагогикалық.
Халықаралық серіктестік

Халықаралық ынтымақтастық

ғылым мен білімнің әлемдік жүйесімен интеграциялау мақсатында халықаралық ғылыми-зерттеу ынтымақтастықты кеңейту және алудың бір бөлігі ретінде бірлескен зерттеулер нәтижелері шетелдік әріптестерімен бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асырылды:

1) Прага (Чехия) Жоғары қаржы және басқару мектебімен ынтымақтастық;

2) Прага қаласында (Чехия) Жоғары экономика мектебімен ынтымақтастық;

3) Беларусь мемлекеттік университетімен (Минск, Беларусь Республикасы) ынтымақтастық.

4) Беларусь мемлекеттік сауда-экономикалық ынтымақтастық университеті (Минск қаласы)

5) Мәскеу инновациялық университеті (Мәскеу)

6) Халықаралық бизнесті дамыту Альянсы (Монреаль)

Бірлескен ғылыми жобалар келесі тақырыптар бойынша өткізілді:

– «Халықаралық туризм – Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің нысаны» (Л. Тхил (HSE), Ж. М. Шайекина, Г.М. Оспанов);

– «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік сектордың реформасы» (R.Valenchik (VShFiU) Zh.S.Husainova, ҚР Andarova, ТП Pritvorova, D.E.Bektleeva, Б.Н. Akmoldina, Ж.М Жартай, Н.Н. Ескендір, М.Г.Газизова, Г.К. Рахимжанова);

– «Еуразиялық интеграция спектрінде Қазақстан мен Беларусь: ынтымақтастық, экономикалық әсерлер, мәселелері және даму механизмдері» (EA Semak (БСУ), JM Zhartay);

– «Өмірді басқарудың ұйымдық және экономикалық механизмі: аймақтық аспект» (Е.М.Карпенко (Б.У.), Н.С. Перова).

Мұндай оқыту әдісін белсенді дәріс ретінде қолданды. 2013-2016 оқу жылында келесі шетелдік ғалымдар шақырылды:

– Радим Valenchik, PhD, қаржы және менеджмент жоғары мектебінің профессоры, Прага, Чехия (курс «білім беру жүйесінің, денсаулық сақтау және зейнетақы жүйесін қаржыландыру реформалардың теориясы мен тәжірибесі»);

– Ладислав Tõll, PhD, Прагада экономика жоғары мектебінде доцент, Чехия (курс «Кәсіпкерлік және бәсекелестік басымдылығы (сіздің бәсекелестердің қайғылы жасауға қалай);

– Владимир Рудный, PhD, профессор PhD, Катовице экономика университетінің профессоры, Польша (Шығыс курсы Бизнес және Орталық Еуропа дағдарыстан кейінгі әлемнің, Корпоративтік қаржы andvaluation жылы);

– Джоа Сарменто, PhD, Минхо университеті, Португалия («Халықаралық туризмді дамыту, мәдени туризм» курсы);

– Зольт Хусти, PhD, Венгрия және т.б.

Кафедраның ғылыми қызметі

Факультеттің ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі мақсаты – білім беруді фундаменталдаудың негізі ретінде ғылыми зерттеулерді дамыту және қолдау, мемлекет пен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес білікті мамандарды даярлаудың негізі.

Ғылыми зерттеулер саласындағы негізгі міндеттер:

 • факультет пен студенттердің шығармашылығын және ғылымын дамыту;
 • іргелі зерттеулерді жаңа білімдерді қалыптастыру, жаңа технологияларды меңгеру үшін негіз ретінде дамыту;
 • ғылымның білім беру және тәрбиелік мәселелерді шешуге әсерін күшейту;
 • өндірісті жаңғырту және әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді жүзеге асырудың басым міндеттерін шешу үшін жоғары мектептің ғылыми-техникалық әлеуетін тиімді пайдалану;
 • маңызды ғылыми және техникалық проблемаларды бірлесіп шешуге және өндірістегі университеттің дамуын кеңейтуге бағытталған ғылыми, жобалық және технологиялық ұйымдармен және өнеркәсіптік кәсіпорындармен ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың жаңа, прогрессивті нысандарын дамыту;
 • Ғылым мен білімнің әлемдік жүйесіне ықпалдастыру үшін халықаралық ғылыми ынтымақтастықты кеңейту және бірлескен ғылыми нәтижелерді алу.

Кафедраның ғылыми қызметі 2020 жылға дейін университеттің стратегиялық жоспарына сәйкес келеді.

2013-2015 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары шеңберінде, 2011 жылдан бастап 2014 жылға дейін «Әлеуметтiк нормалар мен нормаларды әдiстемелiк қағидалар мен әдiстемелiк, жiктемелiк және тетiктер, өмiр сүру сапасының ұлттық стандарттарын әзiрлеу», «Облыстың адам ресурстарын дамыту: еңбек нарығы, жұмыспен қамту, әлеуметтiк қорғау» тақырыптарында ғылыми жұмыс жүргiзiлдi ; білім беру үрдісіне нәтижелерді енгізу жоспарланып отыр.

Сондай-ақ, зерттеу және дамыту саласындағы жоғарғы мектептің міндеттерін іске асыру шеңберінде кафедра оқытушылары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы конкурстарына қатысып, бастамаларды жүзеге асырып келеді. Сонымен, Притворова  Т.П. және Бектлеева Д.Е. «Үйде қарттар мен мүгедектерге арналған арнаулы әлеуметтік қызметтерді дамыту: экономикалық модельдер мен оларды жүзеге асыру тетіктері» атты ғылыми жобаға қатысты (ҚР БҒМ ҚР БҒМ №1581 «Экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардағы іргелі және қолданбалы зерттеулер» ). Мамраева Д.Г. 2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін «Инновациялық процесті тиімді басқару тетігін әзірлеу және мәселелерді анықтау мақсатында Қазақстан Республикасында инновацияларды коммерциализациялау процесін зерттеу» тақырыбына жетекшілік етеді (тапсырыс беруші ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті). Хусаинова Ж.С.  103 Ю-14 «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдарламасына өзгертулер енгізу бойынша оқыту семинарын өткізу бойынша («Клиент – Қазагромаркетинг» АҚ) және кафедра доценттері Б.Н. Ақмолдина, Райханова Г.А.бірге «Экономикалық келісім» тақырыбы бойынша «Кәсіпкерлікке арналған оқыту семинарын өткізу» (ЖК Серіктестік және бизнес институты ») бойынша шаруашылық келісім шарт тақырыптарына қатысты. Кафедраның ПОҚ бас технологиялық ауысулар жағдайында ұлттық экономиканың құрылымдық-инновациялық және институционалды жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздері мен механизмдері туралы бастама көтереді. 2012-2017 жж. аралығында осы тақырыптар бойынша жұмыс нәтижелері кафедра жұмысының жинақтары болып табылады.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі нәтижесі профессорлық оқытушылық құрамның ғылыми және шығармашылығын дамыту аясында баспа қызметі болып табылады. 2012-2017 жылдар аралығында жарияланымдардың саны 56-дан 114-ге дейін өсті (1-сурет).

Сурет 1 – 2012-2017 жылдарға арналған кафедраның баспа қызметі көрсеткіштерінің динамикасы

 

2012 жылдан 2017 жылға дейінгі кезеңде кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының өнімділігі артты. 2012 жылы кафедраның 1 қызметкері 1,93 мақала, ал 2017 жылы 4 мақала тіркелді.

Жағымды нәтижелер баспа беттерінде баспа қызметін талдауда қол жетімді. Мысалы, егер 2012 жылы баспа беттерінде жарияланымдардың саны 55,9 болса, 2017 жылы – 231,73 б.п. (2-сурет).

Сурет 2 – 2012-2017 жылдарға арналған кафедраның баспа қызметі көрсеткіштерінің динамикасы (баспа беттерінде)

 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының жарияланым түрлерінің контексіндегі баспа қызметін динамикасы 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1

Жарияланым түрі бойынша баспа қызметінің динамикасы

Жарияланым түрлері 2012 ж. 2017 ж.
б.б саны б.б саны
Импакт-факторлы журналдардағы жарияланымдар 0,6 1 8,3 12
Алыс және жақын шет елдердегі журналдардағы жарияланымдар 1,85 4 2,7 8
ҚР басқа басылымдарында жарияланымдар 39 10 194,82 18
ККСОН ұсынған журналдардағы жарияланымдар 5,4 11 4 8
Жақын және алыс шет елдердегі конференциялар материалдарында жарияланымдар 1,9 5 4,4 15
Қазақстан Республикасының конференциялар материалдарында жарияланымдар 6,54 25 17,51 53

 

Факультеттің ғылыми жұмысының оң нәтижесі импакт-факторы бар журналдардағы жарияланымдардың өсуі болып табылады (Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ) (3-сурет).

3-сурет – 2012-2017 жылдардағы жарияланымдардың түрлері контексіндегі баспа қызметін динамикасы.

Егер 2012 жылы 1 мақала 0,6 баспа бетіндегі импакт-факторы бар журналда жарияланса, 2017 жылы 12 мақала, жалпы алғанда 8,3 баспа парағы. Алыс және жақын шет елдердегі журналдарда мақалаларды жариялау кезінде МЖӘ-нің белсенділігін арттыру. Егер 2012 жылы 1,85 баспа табақша бар 4 мақала, ал 2017 жылы жалпы көлемі 2,7 баспа табақша бар 8 мақала жарияланды. Кафедраның оқытушыларының жақын және алыс шет елдердегі конференцияларға қатысуы екі есе өсті. Ең маңызды ғылыми және техникалық проблемаларды бірлесіп шешу мақсатында ғылыми ұйымдармен және өнеркәсіптік кәсіпорындармен ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың жаңа, прогрессивті нысандарын дамыту шеңберінде жақсы дәстүр дәстүр бойынша кафедрада жыл сайынғы ғылыми семинарлар мен дөңгелек үстелдер өткізу болып табылады.

Тәрбие жұмысы

Кафедраның тәрбие жұмысы университеттегі тәрбие құраушысын реттейтін ЖОО-ішілік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады. Жастар бағдарламасы негізгі 5 бағыт бойынша жүргізіледі: оқу-тәрбиелік, мәдени-бұқаралық, әлеуметтік,  жаппай спорт түрлерін дамыту және салауатты өмір салтын насихаттау, жалпы университеттік.

Тәрбие жұмысын ұйысмдастыру Қазақстан Республикасының жастар саясатын өткізу саласындағы бағдарламалық құжаттарды жүзеге асыруға септігін тигізеді.

Жатақханаға мұқтаж студенттер университет жатақханаларында орындармен қамтамасыз етіледі.

Кафедра басшылығы ҚП басқару алқалы органдарында студенттердің өкілділігін қамтамасыз етеді. Жастар ісі жөніндегі комитеттің және оның мүшелерінің басты міндеттері жас ұрпақтың патриоттық, кәсібилік, жауапкершілік сезімін қалыптастыру, қоғамдық өмірдің түрлі салаларында студенттерді жан-жақты дамыту және жандандыру үшін жағдай жасау болып табылады. Жастар жөніндегі комитеттің мүшелері болып табылатын студенттер қалалық мектептерде мансаптық бағыттағы жұмысқа белсене араласып, мектеп түлектерін университеттің оқу және қоғамдық өміріне жағдаймен таныстырады. Жастар жөніндегі комитет студенттік өзін-өзі басқарудың онкүндігін өткізуді ұйымдастырады.

Университетте студенттердің өздігінен білім алуына қажетті жағдайлар жасалған:

– Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттер, мерзімді басылымдар қоры бар ғылыми кітапхана;

– электронды кітапхана және қол қойылға толық мәтінді отандық пен шетелдік мәліметтер базалары;

– ақысыз Интернеттің болуы;

– спорт залдарына қол жетімділік;

– Республикада ұйымдастырылатын спорттық жарыстар мен пәндік олимпиадаларға қатысу мүмкіндігі;

– студенттік өзін-өзі басқару оргнадарына қатысу мүмкіндігі;

– ғылыми мақала жариялау мүмкіндігі;

– студенттер мен магистранттардың университеттік ғылыми конкурстарғы қатысу мүмкіндігі;

– университетт жанындағы шығармашылық клубтар мен спорттық секциялар жұмысына қатысу мүмкіндігі.

Мамандықтың студенттері мен магистранттары «Өзін-өзі басқару апталығына» белсене қатысып, ЭХБ кафедрасының меңгерушісі, арнайы пәндер бойынша мұғалімдерді алмастырады.

Студенттік өзін-өзі басқару – әлеуметтік маңызы бар мақсаттарға жету үшін шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыруда тәуелсіздікті дамытуды қамтамасыз ететін студенттер мен магистранттар командасының өмірлік белсенділігін ұйымдастырудың нысаны. Студенттік өзін-өзі басқару белсенді бірлескен қызметті ұйымдастырады, болашақ мамандарды еңбек ұжымдарымен өзара әрекеттесу үшін дайындайды. Өзін-өзі басқаруға қатысу әрбір студентке және магистрантқа оқу үдерісіне саналы түрде және жауапкершілікпен қатысуға мүмкіндік береді, пәннің және академиялық көрсеткіштердің жақсаруына ықпал етеді, тұлғаның коммуникативтік, ұйымдастырушылық және шығармашылық қасиеттерін дамытуға ықпал етеді.

Студенттік өзін-өзі басқарудың мақсаты өзінің қабілеттерін жүзеге асыру, белсенді азаматтық ұстаным, профессор-оқытушылар құрам мен студенттердің өзара әрекеттестігі, университеттің қоғамдық өміріне араласу, салауатты өмір салтын насихаттау, кәсіби қызметке дайындық.

Экономика және халықаралық бизнес кафедрасында оқу үрдісі мен сабақтан тыс жұмыс студенттердің тұлғалық өзін-өзі анықтауы, студенттердің шығармашылығы, олардың қабілеттерін жүзеге асыру, қоғам өміріне бейімделу, азаматтық санасын, жалпы мәдениетті, салауатты өмір салтын қалыптастыру, мазмұнды демалысты ұйымдастыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру арқылы студенттер арасында кәсіби рөлдерді даярлауға бағытталған. Экономика және халықаралық бизнес кафедрасында тәрбие жұмысы келесі негізгі қағидаларға негізделді: студенттік жастардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, жастар мәселелерін шешуде демократизм тәсілдері, білім беру мен тәрбиенің бірлігі, қоғамдық даму қажеттілігімен байланыс, оқу-тәрбиелік үрдістің тиміділігін қамтамасыз ететін қолайлы әлеуметтік-психологиялық климатты құру.Осы тұрғыда жұмыстың әртекті формалары мен түрлері қолданылады –  қазақ халқының ұлы тұлғаларына арналған шығармашылық кештерді ұйымдастыру, шығармашылық интеллигенцияның танымал өкілдерімен кездесулер, саяси, әлеуметтік, экономикалық мәселелер бойынша тілдік дебаттар, тақырыптық интеллектуалды сайыстар, флэш-мобтар. Осының барлығы патриотизм сезімін қалыптастырады, белсенді өмірлік ұстанымы бар адамды тәрбиелейді, көп мәдениетті, толерантты тұлғаның дамуына ықпал етеді, студенттің шығармашылық әлеуетін дамытады, салауатты өмір салтын насихаттайды.Жоспарланған тәрбие жұмысының сенімді нәтижесі – факультет студенттерінің интеллектуалды, шығармашылық жарыстар мен жобаларда, спорт жарыстарында, спортакиадаларда, кубоктарда, дебаттық турнирлерде, пәндік олимпиадаларда, «Жас талап», «Студенттерге арнау», «Кафедра күні», «Мистер және мисс университет», «Жыл студенті – 2017» конкурстарныда жарқын жеңіске жетуі болып табылады..

Жыл сайын студенттер мен магистранттар түрлі студенттік қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың, университеттің алқалы органдарының жұмыстарына қатысады, көркемөнерпаздар үйірмелерімен айналысады, үнемі экономика факультетіне арналған аумақты тазарту үшін сенбілікке барады


«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі мен «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған «Жас кәсіпкер мектебі» жобасы бойынша кафедраның студенттері қатысты.Кафедрада біздің құрметті Роза Қабыкенқызының 70 жылдығына және Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының күніне арналған 2016 жылдың 18 қарашасында 5В050600 – «Экономика», 5В051300 – «Әлемдік экономика» және 5В011500 – «Құқық және экономика негіздері» мамандықтарының 1-2 курс студенттерінің қатысуымен «Даешь молодежь!»  интеллектуалды ойыны өткізілді.Бұл шара жоғары ұйымдастырушылық, зияткерлік және шығармашылық деңгейде өтті.Enactus – әлемнің 36 елінен 69 мыңнан астам студенттерді біріктіріп, адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған әлеуметтік жобаларды іске асырумен айналысатын ең ірі халықаралық коммерциялық емес ұйым.4 жыл бойы қызмет етуі барысында Қарағанды мемлекеттік университетінің Enactus командасы Enactus қозғалысының амбициялы, бәсекеге қабілетті және мақсатты қатысушысы ретінде көрсетіп, 2013 жылы «Үздік әлеуметтік жоба», «Үздік инновациялық жоба» екі номинациясына ие болды. 2014 жылы ҚарМУ Enactus командасы Лигада 2-ші орынды иеленді, 2015 жылы Лигада 1 орын алады. 2016 жыл команда үшін өнімділігі кем болмады, команда Лигада екі 1 орынды иеленіп, Республикадағы 46 университеттер арасында Финалда 4-ші орынға ие болды.

Құрамында 22 студент бар EnactusҚарМУ команда: оның ішінде 19 студент экономика факультетінен, 3 студент биология-география факультетінен 2017 жылдың 27-28 сәуірінде Алматы қ. өткен Enactus Kazakhstan National EXPO 2017 Әлеуметтік және бизнес-жобалар республикалық кокурсына қатысты. Конкурс нәтижесі – 42 команда ішінен Лигадағы 3-ші орын  және 1 000 000 тг. Көлеміндегі ақшалай сыйлық.

Карибаева А.Б., Жаусанова Д.Т., Асан С. құрамындағы ШЗҚ-дағы РМК Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ командасы 2017 жылдың 17-19 мамымырда Белоруссияда (Гомель қ.) өткен «Жастар және кәсіпкерлік – 2017» ІХ Халықаралық чемпионатында І дәрежелі дипломмен марапатталғандар. Ғылыми жетекшілер: Хусаинова Ж.С., Жартай Ж.М. Командаға 1 000 000 теңге көлемінде ақшалай сыйақы берілді.

MЭ-32 тобының студенті Жусанова Диана «TURAN» сауда маркасы бар «AsiaWaters» компаниясынан ENACTUS стипендия конкурсының жеңімпазы болып табылады.

6M011500 – Құқық және экономика негіздері мамандығының 1 курс студенті (2017-2018) Полевой Сергей Владимирович Елбасы – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қорының стипендиясының иегері атанды.

Экономика білім беру бағдарламасы

«Экономика» білім беру бағдарламасының миссиясы  ЖОО миссиясымен бірдей және кәсіби білімін ғылымда, өндірісте, кәсіпкерлік әрекетте жүзеге асыруға дайын жаңа формациялы экономисттерді әзірлеу болып табылады.

«Экономика» білім беру бағдарламасының мақсаты қызметтің болашақ нәтижесінің бейнесі болып табылады және төмендегі тұжырымдамада ұсынылады: ұлттық экономиканың индустриалдық-инновациялық дамуына белсене қатысу үшін ҚР әлемдік экономикалық кеңістікке толыққанды интеграциясын қамтамасыз ететін тереңдетілген ғылыми-педагогикалық және кәсіптік даярлығы бар, заманауи жүйелік білімдерге және қажетті біліктілікке ие  экономикалық саланың жоғары білікті кадрларына республиканың қажеттілігін қанағаттандыру.

«5В050600 — Экономика» білім беру бағдарламасының мақсатына жету үшін келесі міндеттерді шешу арқылы жүзеге асырылады:

 • түлекке бизнес-ортада ойдағыдай жұмыс істеуге, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке ие болуға мүмкіндік беретін, оның әлеуметтік ұтқырлығы мен еңбек нарығындағы сұранысқа ие болуына әсер ететін, әлеуметтік-гуманитарлық, табиғи-ғылыми, экономикалық және математикалық білім саласында оқыту, жоғары кәсіптік білім беру бойынша білім беру қызметтерін көрсету;
 • академиялық бағдарламалардың тәжірибелік бағдарын күшейту және жұмыс берушілердің оқу бағдарламаларын мойындауы, соның ішінде жұмыс берушілермен серіктестік пен әріптестікті нығайту, кәсіби міндеттерін орындау және қолданбалы міндеттерді шешу үшін тәжірибелік дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру, сондай-ақ оқытушы-практиктерді оқу үрдісіне белсенді тарту;
 • отандық және халықаралық стандарттар, Болон декларациясы талаптарына сәйкес білім беру сапасын арттыру;
 • білім берудегі инновациялық құрамды нығайту, экономикалық саладағы студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүргізу;
 • ең жылдам жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру;
 • студенттерді тұлға ретінде дамыту және қалыптастыру бойынша қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау;
 • отансүйгіштік, толеранттылық пен әртүрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрметпен тәрбиелеу;
 • адамгершілікті нығайтуға, жалпы мәдени қажеттіліктерді, шығармашылық қабілетті, әлеуметтік бейімделуді, қарым-қатынастылықты, мақсаттарға қол жеткізудегі табандылықты дамытуға ықпал ететін және бітірушінің тәуелсіз өмірге дайындығын анықтайтын жалпыадами және әлеуметтік – жеке құндылықтарды қалыптастыру;
 • халықаралық қатынастарды кеңейту, шетелдік студенттер мен оқытушыларды тарту, қос дипломды бағдарламаларды дамыту, халықаралық білім беру жобаларына, стипендиялар мен бағдарламаларға профессор-оқытушылар құрамының қатысуы
 • кітапхана қорын кеңейту;
 • оқу үдерісінің сапасына кепілдік береді (Qualityassurance) ;
 • жетекші шетел ғылыми басылымдарында және рейтингтік журналдарда жарияланымдарды дайындауда профессор-оқытушылар құрамының қызметін бағалау;
 • ғылыми конференциялар мен семинарлар ұйымдастыру және өткізу;
 • студенттерді зерттеу жобаларына тарту;
 • түлектер Ассоциациясын дамыту.
Top