Қылмыстық құқық және криминология

Кафедра тарихы


Кафедра меңгерушісі Машабаев Аманбек Жуканович

Кафедраның меңгерушісі, з.ғ.к. Машабаев Аманбек Жуканович

1977 жылы экономика және заң факультетінің бөлінуіне байланысты үш кафедра құрылды: мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, азаматтық құқық және процесс, қылмыстық құқық және процесс.

қылмыстық құқық және процесс кафедрасының бірінші кафедра меңгерушісі заң ғылымдарының кандидаты, доцент Курманов К.Ш. болды.

Сонымен бірге кафедраны з.ғ.к., доцент А.В.Попов, з.ғ.к., доцент К.К.Кусниденов, з.ғ.к., доцент Куликов В.И., з.ғ.к., доцент Ижнина Л.П., з.ғ.к., доцент Балтабаев К.Ж.

1991 жылы қылмыстық құқық және процесс кафедрасы екі жеке кафедраға бөлінді: қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық процесс және криминалистика.

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының меңгерушісі з.ғ.к., доцент Балтабаев К.Ж., ал қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының меңгерушісі з.ғ.к., доцент Ким К.В. болып тағайындалды.

Доцент Балтабаев К.Ж. аға ғылыми қызметкер қызметіне ауысуына байланысты 1996 жылы кафедраның меңгерушісі з.ғ.к., доцент Машабаев А.Ж. тағайындалды.

Сондай-ақ кафедрада з.ғ.к., доцент Ағыбаев А.Н. (қазіргі уақытта з.ғ.д., профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының меңгерушісі,), з.ғ.к., доцент Курманов К.Ш.(қазіргі уақытта Қырғыз ұлттық мемлекеттік университетінің профессоры,з.ғ.д.), з.ғ.к., доцент Жунусов Б.Ж. (қазіргі уақытта «Фемида» Қарағанды заң институтының ректоры,з.ғ.д., профессор), Дулатбеков Н.О. (қазіргі уақытта з.ғ.д., профессор, ҚР Мәжіліс депутаты), з.ғ.к., доцентНуртаев Р.Т. (қазіргі уақытта Қазақ гуманитарлық заң университеті, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.д., профессор), з.ғ.к., доцент Балтабаев К.Ж. . (қазіргі уақытта, ҚР Конституциялық Кеңесінің мүшесі, з.ғ.д., профессор), аға оқытушы Сыздық Б.К. (қазіргі уақытта з.ғ.к., «Қарағанды Болашақ Академиясы» қылмыстық және азаматтық құқық кафедрасының меңгерушісі).

Бүгінгі күні кафедрада 12 оқытушы қызмет етеді, оның ішіне 5 з.ғ.к., және 7 аға оқытушы. Кафедраның 10 оқытушысы сабақты қазақ тілінде береді. ПОҚ орта жасы 32 жылды құрайды.

Кафедра «Құқықтану», «Кеден ісі», «Халықаралық құқық» және «Құқық және экономика негіздері» мамандықтары бойынша студенттерді оқытуды қамтамасыз етеді.

Оқу жоспарына сәйкес кафедраның оқытушыларымен бес негізгі пән және төрт арнайы курс жүргізіледі. Негізгі пәндер: Қылмыстық құқық Жалпы бөлім, Қылмыстық құқық Ерекше бөлім, Қылмыстық атқару құқығы, Криминология және Құқықтық статистика негіздері. Арнайы курстар: Қылмыстарды саралау теориясы, Жаза тағайындау теориясы және тәжірибесі, Конфликтология, Криминалды психология.

2003 жылдан бастап қылмыстық-құқықтық мамандану студенттері үшін кафедра жаңа арнайы курстар жасап шығарды: Меншікке қарсы қылмыстарды саралау сұрақтары, Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату, Экономикалық қылмыстарды саралау, Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар, Халықтың денсаулығына және адамгершілігіне қарсы қылмыстар.

Кафедраның пәндері бойынша оқу үрдісі оқу-әдістемелік құралдармен, әдістемелік құралдармен, әдістемелік нұсқаулықтармен, сөздіктермен қамтамасыз етілген.

Қылмыстық-құқықтық маманданудың түлектері сот билігінің, прокуратураның, ІІМ, адвокатураның мамандары ретінде, сот орындаушылары және т.б. жұмыстарға бағытталады.

Кафедра өзінің ғылыми қызметінде Б.С.Бейсенов атындағы ҚР ІІМ Қарағанды заң институтының және «Қарағанды Болашақ Академиясының» қылмыстық құқық және криминология кафедрасымен тығыз байланыста, олардың жетекші ғалымдары кафедраның ізденушілеріне ғылыми жетекшілік етеді, диссертациялық зерттеулерді бірге талқылауды жүргізеді. .

Оқытушылар құрамы
Мамандықтар
Кафедра обеспечивает обучение студентов по специальностям «Юриспруденция», «Таможенное дело», «Международное право» и «Основы права и экономика» для студентов дневной и заочной формы обучения.
Халықаралық ынтымақтастық

Кафедра уголовного права и криминологии активно сотрудничает с государственными органами, неправительственными организациями, кафедрами уголовно-правовых дисциплин ВУЗов ближнего и дальнего зарубежья.

Преподаватели кафедры уголовного права и криминологии постоянно занимаются разъяснением отдельных норм действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, оказывают юридическую помощь представителям государственных органов и неправительственных организаций. В рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в области формирования современной эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки, и повышения кадров для системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 5 декабря 2013 года (г. Москва) кафедра уголовного права и криминологии пр. и пр.- активный участник Сетевого Института в сфере ПОД/ФТ.

Ежегодно под руководством преподавателей кафедры студенты и магистранты принимают активное участие в республиканских, региональных, международных научно-теоретических конференциях, в конкурсах научных студенческих работ в рамках которых становятся номинантами и лауреатами.

Ғылыми бағыттар

Научно – исследовательская работа

Кафедры Уголовного права и криминологии и Уголовного процесса и криминалистки совместно с д.п.н., профессором Бойко Ганчевским из Республики Болгарии Софийского университета им. Св. Климента Охвицкого философского факультета, Академия МВД юридического факультета кафедра психологии и уголовной полиций работают над монографией «Сексуальная эксплуатация детей: уголовно-правовые, криминалистические и психологические аспекты» работа началась 2013 года.

Кафедра активно участвует на международных, научно-практических и научно-теоретических конференциях, внутри КарГУ им. Е.А.Букетова по региону в стране, а также за рубежом.
Основные научные направления кафедры:

 

  • Проблемы квалификации преступлений против личности;
  • Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против правосудия;
  • Теоретические проблемы соучастия в преступлении;
  • Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права.
  • Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неосторожного преступления.
Тәрбиелік жұмыс

Процесс воспитательной работы кафедры уголовного права и криминологии нацелен на создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных качеств выпускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям.

Воспитательная работа на кафедре ведется по утвержденному плану. Проблемы и задачи воспитания студентов рассматриваются на заседаниях кафедры, заслушиваются отчеты преподавателей и ответственного за воспитательную работу – инспектора курса, что в последствии отражается в протоколах заседаний кафедры.

Преподавателями кафедры из года в год совершенствуются формы и методы организации воспитательной работы. Наиболее широко используются такие формы воспитательной работы, как конкурсы, беседы, дебаты, дискуссии, кураторские часы, встречи, лекции, экскурсии, встречах с практическими работниками и т.д. Воспитательные мероприятия, проведенные преподавателями кафедры, направлены на развитие творческих и организаторских способностей студентов, студенческого самоуправления, повышение общественной активности студентов.

Содержание, формы и методы воспитательной работы, направленные на формирование казахстанского патриотизма, воспитания на основе идей человечности, гуманизма и общечеловеческих ценностей, соответствуют деятельности высшего профессионального образования и модели конкурентоспособного специалиста.

Особое внимание уделяется воспитательной работе по профилактике правонарушений, религиозного экстремизма и терроризма, СПИДа и наркомании с привлечением специалистов, медицинских работников, демонстрацией кинофильмов, участием специалистов из центра по борьбе со СПИДом, пропаганде здорового образа жизни, а также большая работа ведется по разъяснению Послания Главы государства.

Не остается без внимания физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов. Данное направление предусматривает формирование у студентов осознанной потребности и навыков здорового образа, формирование негативного отношения к проявлению асоциального поведения.

Кафедрой и университетом в целом предусмотрено также формирование и развитие у студентов этически ответственного отношения к окружающему миру, природе, разумному взаимоотношению с ней, формирование потребности активного участия в трудовых акциях.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права и криминологии, а также студенты курируемого курса на субботнике

Top