Радиофизика және электроника кафедрасы

Кафедра тарихы

Кафедра тарихы

Кафедра меңгерушісі, PhD докторы, доцент Зейниденов А.К.

РФ және Э кафедрасы Қарағанды педагогикалық институтының радиоэлектроника кафедрасының негізінде құрылған. Кафедраның бірінші меңгерушісі п.ғ.к. Вахольский Б.М. болды. Одан кейін кафедра меңгерушісі т.ғ.к. Краусс Л.А., ф.-м.ғ.к. Ермағанбетов К.Т., т.ғ.к. Муканов Д.М., х.ғ.к. Мукатов Т.М., т.ғ.к. Чиркова Л.В, ф.-м.ғ.к. Исмаилов Ж.Т болды. Қазіргі кезде кафедра меңгерушісі PhD докторы Зейниденов А.К.

Бастапқы кезінде құрамында үш зертханасы болған кафедра, соңғы жылдары едәуір дамыды. Қазіргі кезде студенттер 14 арнайы жабдықталған зертханалық аудиторияларда жұмыс жасайды. Мұндай даму – кафедраның Орталық Қазақстанның алдыңғы қатарлы өндірістерімен және басқа аймақтардың ғылыми орталықтарымен тығыз байланысының жемісі.

Студенттерді кафедраның ғылыми және техникалық жұмыстарына қатыстыру дәстүрге айналды.

Кафедра қызметінің негізгі бағыттарының бірі өндірістермен тығыз байланыс орнату болып табылады. ААҚ «Қазчерметавтоматика» (бұрынғы атаулары ҒӨБ «Қазчерметавтоматика», ТӨКБ «Черметавтоматика» және т.б.) көп жылдық тығыз байланысы кейін 1990 жылы осы мекеме бойынша кафедраның филиалының пайда болуына алып келді. Бұл жақсылықтың тегінде тұрған профессор Ермағанбетов Қ.Т. Осы мекеменің алдыңғы қатарлы мамандары оқу барысын ұйымдастыруға қатысады, студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарына жетекшілік етеді. Аталмыш мекеме студенттердің тұрақты іс-тәжірибе өтетін орны болып табылады.

Кафедраның көптеген түлектері осы мекемеге жұмысқа шақыру алуда. Кафедра Қарағанды облыстық радиотелетарату орталығымен, ЦЦ «Экоэксперт», ЖШС «Тұлпар» мекемелерімен техникалық серіктес болу жөнінде келісім-шарт жасалды, бұл мекемелердің қызметкерлері де оқу процесін ұйымдастыруға қатысады.

Кафедра оқу процесіне ЭЕМ алғаш енгізгендердің бірі болды, цифрлық және микропроцессорлық зертханалар құрылды. Профессор Қ.Т.Ермағанбетов Қазақстан Республикасы бойынша бірінші болып «Цифрлық электроника» атты оқулығын жазды.

Кафедраның іс-тәжірибе орындарын құру жөніндегі саясаты студенттердің оқылып жатқан арнайы пәндердің барлығы бойынша тәжірибелі біліктілігін арттыруға негізделген. ААҚ «Қазчерметавтоматика» өндірісте қолданылатын арнайы электронды аспаптарды жобалайтын, жасайтын, сынайтын және өндіріске енгізетін Қазақстандағы көне мекемелердің бірі. Осы мекемеде іс-тәжірибеден өту кезінде студенттер аспаптардың жасалу жолдарымен, негізгі өндірістік циклдермен, аспаптардың жұмысқа қабілеттілігін тексерумен танысады. Арнайы зертханаларда жұмыс жасау кезінде студенттер күрделі өлшеу асапаптарымен, компьютерлік және микропроцессорлық техникалармен жұмыс жасау біліктіліктерін арттырады, жеке аспаптар құруға қатысады, мемлекеттік сынақтар өткізуге ат салысады.

студенттер Қарағанды облыстық радиотелетарату орталығында іс-тәжірибеден өту кезінде қазіргі заманғы тарату аппараттарын эксплуатациялау ережелерімен, олардың жұмыс жасау ерекшеліктерімен танысады, электронды жүйелерге қызмет көрсетуге қатысады.

«Тұлпар» мекемесі темір жол объектілеріндегі жанама өлшеу жүйелерн өндіріске енгізумен айналысады. Осы мекемеде іс-тәжірибеден өту кезінде студенттер осы жүйелерді өндірісте сынауға қатысады, оларды жөндеумен және тәжірибелік мәліметтерді автоматты өңдеумен айналысады.

Көптеген студенттер үшін іс-тәжірибенің одан әрі жалғасуы ретінде олардың осы аталмыш мекемелердің алдыңғы қатарлы қызметкерлерінің жетекшілігімен курстық және дипломдық жұмыстар жазу болып табылады. Диплом алғаннан кейін көптеген түлектер өз мамандығы бойынша жұмысқа шақырылады.

Оқытушы-профессорлар құрамы

Оқытушы-профессорлар құрамы

ФИО Должность Достижении Преподаваемые
дисциплины
(основные и базовые)
Направление научных исследований
Зейниденов Асылбек Калкенович Заведующий кафедрой,

доцент

1. В 2011 году стал обладателем гранта молодых ученых КарГУ им. Е.А. Букетова для научно-исследовательской стажировки в ближнем зарубежье.

2. В 2013 году победитель VI Республиканского конкурса проектов среди молодых ученых по продвижению возобновляемых источников энергии и энергоэффективного освещения в Казахстане.

3. В 2016 году стал обладателем государственной научной стипендии Республики Казахстан

1. Атомная спектроскопия.

2. Молекулярная спектроскопия.

3. Прикладная оптика.

4.Основы нанотехнологии.

5. Введения в физику наноматериалов.

 

Фотопроцессы в молекулярных системах в ближнем поле металлических наночастиц и наноструктурированных пористых пленках.

Фотовольтаика.

Зейниденов Асылбек Калкенович Кафедра меңгерушісі

доцент

1. 2011 жылы Е.А. Бөкетов атындағы университетінің жас ғалымдарға көрші елдерде ғылыми-зерттеу тәжірибе алуға арналған грантын жеңімпазы.

2. 2013 жылы Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздерін және энергия тиімділігін арттыру бойынша VI Республикалық жас ғалымдар арасында жоба байқауының жеңімпазы.

3. 2016 жылы ол мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері, Қазақстан Республикасы

1.Атомдық спектроскопия.

2.Молекулалық спектроскопия.

3. Қолданбалы оптика

4. Нанотехнология негіздері.

5. Наноматериалдар физикасына кіріспе.

 

Металл нанобөлшектерінің және наноқұрылымдық кеуекті қабыршықтардың жақын өрістегі молекулалық жүйелердегі фотопроцестер.

Фотогальваника.

Zeynidenov Asylbek Kalkenovich Head of Department,

Associate professor

1. In 2011 won a young scientists grant of the E.A. Buketov KSU for research training in neighboring countries.

2. In 2013, the winner of the VI Republican contest of projects among young scientists dedicated to promotion of renewable energy and energy-efficient lighting in Kazakhstan.

3. In 2016, won the state scientific scholarship of the Republic of Kazakhstan

1.Atomic spectroscopy.

2.Molecular spectroscopy.

3.Applied optics.

4.Fundamentals of nanotechnology.

5.Introduction to the physics of nanomaterials.

Photoprocesses in molecular systems in the near field of metal nanoparticles and nanostructured porous films. Photovoltaics.
Исмаилов Жараскан Толегенович профессор Медаль к 40-летию КарГУ Электроника и схемотехника аналоговых устройств, Цифровые устройства и микропроцессоры, Теория автоматического регулирования Установление связи между микроструктурой, электромагнитными характеристиками дефектов и свойствами кристаллов с водородными связями
Исмаилов

Жарасқан Төлегенұлы

профессор КарМУ–дың 40 жылдығына арналған медаль Электроника және аналог құрылғыларының сұлбатехникасы,

Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар, Автоматты  реттеу теориясы

Сутекті байланысы бар кристалдардың қасиеттері мен  ақаулар, электромагниттік сипаттамалар және микроқұрылым арасындағы байланысты зерттеу
Ismailov

Zharaskan

Tulegenovith

professor The medal for the 40th anniversary of the University Electronics and analog devices circuitry;

Digital devices and microprocessors;

The theory of automatic control

Establishing a connection between the microstructure, electromagnetic characteristics of defects and properties of crystals with hydrogen bonds

 

Ермаганбетов Канат Толеуханович профессор Медаль «40лет КарГУ»

Нагрудный знак «Почетный работник образования РК»

Заслуженный работник КарГУ (2003)

Грамоты министра образования и науки РК, Акима Казыбек бийского района г. Караганды, департамента образования Карагандинской области, ректора университета

электротехника и основы электроники, ядерная физика, электронная теория вещества, теория электрических цепей, Квантовая электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, радиоэлектроника Молекулярная электроника; методика высшей школы
профессор «ҚарМУ 40 жылдығына арналған медаль, «ҚР білім беру саласының құрметті қызметекері» төс белгісі, ҚарМУ еңбек сіңірген қызметкері (2003), ҚР білім және ғылым министрінің мақтау қағазы, Қарағанды қаласының Қазыбек би аудандық әкімінің мақтау қағазы, Қарағанды облысының білім беру департаментінің мақтау қағазы, университет ректорының мақтау қағазы Электротехника және электроника негіздері, ядро физкасы, заттардың электрондық теориясы, электр тізбектерінің теориясы, кванттық электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, радиоэлектроника Молекулалық электроника; жоғары мектеп әдістемесі
professor The medal “40 years of the University” Badge “Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan” Honored Worker of the University (2003) Ratification Minister of Education and Science, Akim Kazybek Biisk district of Karaganda, Karaganda oblast Department of Education, the University Rector electrical and basic electronics, nuclear physics, the electron theory of matter, the theory of electrical circuits, Quantum Electronics, microelectronics, optoelectronics, electronics Molecular electronics; methodology of the higher school
Чиркова Любовь Васильевна профессор Медаль «40лет КарГУ»

Заслуженный работник КарГУ (2010)

Грамоты министра образования и науки РК, акима г. Караганды, департамента образования Карагандинской области, ректора университета

электротехника и основы электроники, ядерная физика, электронная теория вещества, теория электрических цепей, Квантовая электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, радиоэлектроника Молекулярная электроника; методика высшей школы
профессор «ҚарМУ 40 жылдығына арналған медаль, ҚарМУ –дың еңбек сіңірген қызметкері (2010), ҚР білім және ғылым министрінің мақтау қағазы, Қарағанды қаласы әкімінің мақтау қағазы, Қарағанды облысының білім беру департаментінің мақтау қағазы, университет ректорының мақтау қағазы Электротехника және электроника негіздері, ядро физкасы, заттардың электрондық теориясы, электр тізбектерінің теориясы, кванттық электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, радиоэлектроника Молекулалық электроника; жоғары мектеп әдістемесі
professor The medal “40 years of the University” Honored Worker of the University (2010) Ratification Minister of Education and Science of RK, akim of Karaganda, Karaganda oblast Department of Education, the University Rector electrical and basic electronics, nuclear physics, the electron theory of matter, the theory of electrical circuits, Quantum Electronics, microelectronics, optoelectronics, electronics Molecular electronics; methodology of the higher school
Смагулов Жанайдар Кайдарович Профессор Благодарственные письма маслихата Карагандинской области и акимата г.Жезказган Теория электрической связи, Основы информационно-измерительных технологий, Метрология, стандартизация и сертификация, Охрана труда Исследование фотофизических процессов в твердых средах, Автоматизация технологических процессов
Смағулов Жанайдар Кайдарұлы Профессор Қарағанды облысы маслихатынаң және Жезқазған қаласы әкімшілегінең қурмет хаттары Электр байланыс теориясы,Ақпараттық өлшеу технологияларының негіздері,Метрология,стандарттау және сертификаттау, Енбеқті қорғау Фотофизикалық процестерді қатты денелерде зерттеу, Технологиялық процестерді автоматтандыру
Smagulov Zhanaidar Kaidarovich Professor Letters of thanks маслихата Karaganda region and akimat Zhezkazgan Theory of electric communication, Basis of information and measuring technologies, Metrology, standardization and certification, Labor protection Research of photophysical processes in firm environments, Automation of technological processes
Афанасьев Дмитрий Анатольевич

 

Afanasyev Dmitriy

доцент

 

Лауреат ежегодной премии Акима Карагандинской области молодым ученым 2012 г;

Обладатель стипендии Министерства образования и науки РК 2013 г.

Теория автоматического регулирования, Электропитание радиоэлектронных устройств Спин-селективные фотопроцессы в органических наноструктурах. Фотовольтаика.
доцент Қарағанды облысы аумағында жас ғалымдарға берілетін Қарағанды облысы әкімінің жылда табыстайтын марапатының Лауреаты  2012ж.  ҚР Білім және ғылым  Министрлігінің стипендиясының иегері 2013ж. Автоматы басқару теориясы, Радиоэлектрондық қондырғылардың электр қорегі Органикалық наноқұрылымдардағы спин-селективті фотопроцестер. Фотовольтаика
Associate professor Winner of the annual award Akim of Karaganda region for young scientists 2012 ;

Scholarship holder of the Ministry of Education and Science in 2013.

The theory of automatic control, Power electronic devices Spin-selective photoprocesses in organic nanostructures. Photovoltaic
1 Амочаева Галина Павловна

 

Amochaeva Galina

Ст.препод.

 

Теория передачи электромагнитных волн, Технология беспроводной связи Информационные и телекоммуникационные технологии
Аға оқытушы Электромагниттік толқындарды тарату теориясы, Сымсыз байланыс технологиялары Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар
Senior Lecturer The theory of electromagnetic wave transmission, Wireless technology
2 Кубаева

Умит

Сагидулловна

Ст. препод Теория электрических цепей,

Теория электрической связи

Энергетика,  горные машины, электрооборудование, электроника.
Кубаева

Умит

Сагидулловна

Аға оқытушы Электр тізбектерінің теориясы, Электрлік байланыс теориясы Энергетика,  тау-кен машиналар, электр жабдықтары, электроника
Kubayeva

Umit

Sagidullovna

Senior Lecturer Theory of electrical circuits, Theory of telecommunications Energy, mining machinery, electrical equipment, electronics
Омарбекова Гульнур Игибаевна Ст. препод Теория передачи электромагнитных волн, Технология беспроводной связи Информационные и телекоммуникационные технологии
Аға оқытушы Электромагниттік толқындарды тарату теориясы, Сымсыз байланыс технологиялары Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар
Senior Lecturer The theory of electromagnetic wave transmission, Wireless technology Information and telecommunication technologies
Алпысова Гульнур Кенжебековна

 

 

Алпысова Гүлнұр Кенжебекқызы

 

 

Alpysova Gul’nur Kenzhebekovna

Старший Преподаватель Основы импульсной техники

Электроника и схемотехника аналоговых устройств

Влияние импульсов давлений, создаваемых подводными электрическими разрядами на структуру и физико-химические свойства углей Карагандинского и Шубаркульского угольных бассейнов. Интенсификация горения и выделения тепла.
Аға оқытушы Импульстік техника негіздері

Электроника және аналогтық құрылғылардың схематехникасы

Су асты электр разрядтарынан туындаған қысым импульстарының Қарағанды және Шұбаркөл көмір бассейінінің көмірлерінің құрылымы мен физика-химиялық құрамына әсері. Жану интенсификациясы және жылу бөлу.
Senior Lecturer Bases of pulse equipment

Electronics and circuitry of analog devices

The influence of pressure pulses generated underwater electric discharge on the structure and physical-chemical properties of the Karaganda coal and Shubarkul coal basins. Intensification of combustion and heat.

 

Гладкова Виктория Константиновна доцент Физика, оптика, атомная физика, прикладная оптика, рентгеновская спектроскопия, методы спектрального анализа, основы аналитического приборостроения, приборы и методы исследований Атомная эмиссионная спектроскопия
Гладкова Виктория Константиновна доцент Физика, оптика, атомдық физика, қолданбалы  оптика, рентгендік спектроскопия, талдаудың спектралдық әдістері, приборлар жасаудың аналитикалық негіздері, приборлар мен зерттеу әдістері Атомдық эмиссиялық спектроскопия
Gladkova Victoria Konstantinovna Associate professor Physics, optics, atomic physics, applied optics, x-ray spectroscopy, spectral analysis methods, Fundamentals of analytical instrumentation, devices and methods research Atomic emission spectroscopy
Турдыбеков Калкаман Мубаракович Старший Преподаватель Приборы и методы исследований, методы бесконтактной диагностики материалов, дозиметрия, радиационная физика Радиационная физика, энергетика
Турдыбеков Калкаман Мубаракович Аға оқытушы Приборлар және зерттеу әдістері, материалдар диагностикасының контактысыз әдістері, дозиметрия, радиациялық физика радиациялық физика, энергетика
Turdybekov Kalkaman Mubarakovich Senior Lecturer The devices and methods of research, methods of contactless diagnostics of materials, dosimetry, radiation physics Radiation physics, energy
Аймуханов Айтбек Калиевич

 

доцент 1. В 2009 году стал Лауреатом ежегодной премии Акима Карагандинской области, присуждаемой молодым ученным, осуществляющим свою деятельность на территории Карагандинской области.

2. В 2010 году стал  Стипендиатом государственной научной стипендий для талантливых молодых ученых на 2010 – 2012 годы (приказ Министра образования и науки РК от 23 декабря 2010 г. №575).

3. В 2012  году стал обладателем гранта Российского фонда фундаментальных исследований на научные исследования: “Научная работа молодых ученых из стран СНГ в российских научных организациях”.

4. В 2012 году стал победителем конкурса инновационных проектов КарГУ им. Е.А. Букетова.

1. Люминесценция молекулярных систем.

2. Приборы и методы люминесцентного анализа.

3. Физика лазеров.

4. Лазерные системы.

5. Лазерная аналитическая спектроскопия.

6. Лазерные технологии в приборостроении.

7. Введение в физику наноматериалов.

8. Основы нанотехнологии.

9. Основы аналитического приборостроения.

10. Физико-химические методы анализа.

 

Нелинейные фотопроцессы в низкоразмерных молекулярных системах;

Органическая фотовольтаика.

Аймуханов Айтбек Калиевич

 

доцент 1. 2009 жылы Қарағанды облысы аумағында өз әрекетін жүзеге асыратын жас ғалымдарға берілетін Қарағанды облысының әкімінің жылда табыстайтын марапатының Лауреаты атанды.

2. 2010 жылы 2010 – 2012 жылдардың дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясының Стипендианты атанды (ҚР Білім және ғылым  Министрінің бұйрығы, 23 желтоқсан 2010 ж. №575).

3. 2012 жылы  “Ресей ғылыми ұйымдарындағы ТМД елдерінің жас ғалымдарының ғылыми жұмысы” ғылыми зерттеулерінің РФФИ грантының иегері болды.

4. 2012 жылы  Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ дың инновациялық жобалары конкурсының жеңімпазы атанды.

1.Молекулалық жұйелердің люминесценциясы.

2. Люминесценті талдаудың аспаптары мен әдістері.

3. Лазерлер физикасы.

4. Лазерлік жүйелер.

5. Лазерлік аналитикалық спектроскопия.

6. Аспап жасаудағы лазерлік технологиялар.

7. Наноматериалдар физикасына кіріспе.

8. Нанотехнологияның негіздері.

9. Аналитикалық аспап қүрудың негіздері.

10. Физика-химиялық талдау әдістері.

 

Төмен өлшемді молекулалық жүйелердегі сызықсыз фотопроцестер;

Органикалық фотовольтаика.

Aymukhanov Aytbek Kaliyevich Associate professor 1. In 2009, was awarded the annual prize Akim of Karaganda region, awarded to young researchers engaged in their activities in the Karaganda region.

2. In 2010 became a Fellow of the state scientific scholarships for talented young scientists for 2010 – 2012 (Order of the Minister of Education and Science of 23 December 2010 № 575).

3. In 2012 he became the owner of the grant of the Russian Foundation for Basic Research on research: “The scientific work of young scientists from the CIS Russian scientific organizations.”

4. In 2012, he became the winner of innovative projects of the E.A. Buketov KarGU .

1. Luminescence of molecular systems.

2. Instruments and methods of fluorescence analysis.

3. Laser Physics.

4. Laser systems.

5. Laser analytical spectroscopy.

6. Laser technology in instrument.

7. Introduction to the physics of nanomaterials.

8. Basics of Nanotechnology.

9. Basis for Analytical Instrumentation.

10. Physico-chemical methods of analysis.

 

Nonlinear Photoprocesses in low-dimensional molecular systems;

Organic photovoltaics.

Роговая Ирина Николаевна инженер
Роговая Ирина Николаевна инженер
Rogovaya Irina Nikolayevna engineer
Мамандықтар

Кафедра келесі мамандықтар бойынша мамандар даярлайды:

5В071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»;

5В072300 – «Техникалық физика» мамандануы – «Радиофизика және электроника».

5В071600 – «Аспап жасау»

Барлық мамандықтар бойынша түлектерге техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу мерзімі мен түрі: 5В071900-«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша 4 жылдық күндізгі толық оқу бөлімі (орта білім негізінде) және 3 жылдық қысқартылған сырттай оқу бөлімі (арнайы орта білім негізінде). Оқыту тілдері: қазақша, орысша.

Студенттер радиофизика және электроника саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын, күрделілігі әр түрлі болып келетін электрондық қондырғыларды құрастыру, істен шығу себептерін анықтау және қызмет көрсету мамандарды дайындайтын бағытта оқытылады.

Кафедра студенттері шалаөткізгіштер физикасы, өндіріс электроникасы, өндіріс процестерін автоматтандыру және электромагниттік сигналдарды күшейтуге, генерациялауға, тасымалдауға арналған қазіргі заманғы құрылғылардың сұлбатехникасы бойынша терең білім алады. Жұмыс және оқыту барасында кафедра оқытушылары қазіргі заманғы оқыту технологияларын қолданып, компьютерлік оқыту бағдарламаларын кеңінен қолдануда: WinCUPL, PicProgW, Electronic Work Bench V5.0, SpectraLAB V43207 16 Bit, MatCAD, Lngua Match, PCAD2000.

Кафедра түлектері келесі мамандықтар бойынша жұмыс істей алады:  өндіріс орындарындағы технологиялық процестерді автоматтандыруымен айналасатын инженерлер, микропроцессорлық техника мен цифрлық электроника негізіндегі электрондық құрылғыларды құрастыру саласында, өндірістік технологияны басқару мен бақылау үшін, жоғары және т. б. оқу орындарының оқытушылары мен мұғалімдері ретінде, өндірісті эффективті түрде басқару құрылғылары мен амалдарын ойлап табу мәселелерімен, талдауымен шұғылданатын, опто-, микро- және наноэлектрониканың, лазерлік технологияның фундаментальдық бағыттарында ғылыми-зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері ретінде; қазіргі заманның электрондық қондырғыларын қолдану, таңдау бойынша консультант ретінде.

Кафедраның іс-тәжиребелерін өткізу орындары «Казчерметавтоматика» ААҚ, Қарағанды облысының радиотарату орталығы, «Тулпар» фирмасы, «Экоэксперт» ЖШС орталығы, «Қазақтелеком» АҚ филиалдары, «Казахмыс» корпорациясы, «Қазақстан Темір жолы» ұлттық компаниясы» ААҚ, «Испат-Кармет» ААҚ болып табылады.

Кафедраның материалдық базасы заман талабына сай қондырғылармен жабдықталған: электрондық осциллографтар, оптикалық кванттық генераторлар, микропроцессорлық комплектілер, телекоммуникациялық байланыс желілерін зерттеуге арналған «Оптоталшықтық байланыс желісі» оқу-зертханалық стенді және т. б. сонымен қатар, оқу процесінде кафедраның зертханалық базасынан тыс Қарағанды облысының радиотарату орталығы мен «Казчерметавтоматика» ААҚ ұйымының зертханалық және өндірістік базасы қолданылады.

Халықаралық бірлестік

Халықаралық бірлестік

 

Кафедра жетекші ғылыми орталықтармен, ЖОО – мен және Қазақстан мен шетелдердің өндірістік кәсіпорындарымен, соның ішінде:

  • ҚР минералды шикізатты комплексті түрде қайта өңдеудің Ұлттық орталығымен;
  • СО РАН шалаөткізгіштер физикасының Институтымен;
  • СО РАН қолданбалы микроэктроника Институтымен;
  • Сібір мемелекеттік геодезия академиясымен;
  • Орынбор мемлекеттік университетімен;
  • Украина АН физика институтымен шығармашылық ғылыми – техникалық байланыста.

Кафедраның көптеген түлектері Қазақстанның, ТМД елдерінің, Германия, Израиль, АҚШ, Австралия және басқа да мемелекеттердің танымал фирмаларының жетекші мамандары болып қызмет атқарады.

«Электромагниттік көтергіш қондырғысын жасау жолымен тау –кен массасын алудың энергия үнемдеу технологиясының  дәлелдеуі және өңделуі» жобаның шегінде  2013 ж 21 қыркүйегінен 30 қыркүйекке шекті кафедраның профессоры Айкеева А.А. «Санкт-Петербургская электротехническая компания»  ғылыми- өндірістік бірлестікте (Санкт-Петербург қ., Ресей) ғылыми жұмыс жасап келді.

Кафедраның 2 курс магистранты Закиев Д.М. академиялық мобильділік аясында Бабеш – Больяй университетінде сынақтан өтті (Клуж-Напока қ., Румыния). Өту мерзімі: 02.10.2013ж- 26.02.2014ж.

Кафедрада жасалатын ғылыми бағыттар

Кафедра бойынша жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеулер лазерлік сәулеленудің заттармен әсерлесу проблемаларымен, кванттық радиофизика және молекулалақ электроникамен, физикалық эксперименттермен технологиялық үдерістерді автоматизациялау, электроникадағы энергияны үнемдейтін технологиялармен байланысты.

Нақты айтатын болсақ, олар:

– қатты денелі жүйелердегі физикалық үдерістерді зерттеу және жаңа материалдардың, қоспалардың, аспаптардың  ғылыми технологияларының негіздерін ойлап табу және жасау (

– су текті байланыстары бар кристалдардың қасиеттері мен микроқұрылымдары  және олардың ақауларының электромагниттік сипаттамалары  арасындағы байланысты зерттеу

– геофизикалық мәліметтер үшін миллиметрлік  диапазонында жүргізілетін  спектралдық  анализ

Кафедрада жүргізілетін тәрбиелік жұмыс

Кафедрада жүргізілетін тәрбиелік жұмыс

Кафедраның тәрбие жұмысы Республикамыздың көпұлттық, қонақжайлылық пен бейбітшілік сияқты Қазақстанның бұрынғы салт-дәстүрінің рухы ретінде саясаттық және құқықтық мәдениеттеріне ие болатын студенттерді тәрбиелеуге бағытталған.

Бұл жұмыстың негізгі бағыты  мемлекетіміздің ерекше мәні бар күндер мен маңызды қоғамдық  арналған кураторлық сағаттар өкізіледі, студенттердің әртүрлі қалалық және университеттік шараларға қатысу кезінде саяси-қоғамдық, студенттерді және көпұлттық патриоттылыққа тәрбиелеу болып келеді.

Біздің кафедрамыздың студенттері Қарағанды қаласының түрлі ұлттық-мәдени орталықтарының өкілдерімен кездесулерде, «Қазақстан-біздің ортақ үйіміз» тақырыбына арналған фестивальдарда қатысады. Мысалы, 2016 жылы Қазақстан халықтарының бірлігінің күніне арналған университеттік фестивальда студенттер түрік халқының мәдениеті мен салт-дәстүрін көрсетті.

Студенттердің творчестволық потенциалын ашу және дамыту, творчестволық дамуы үшін қажетті шарттарды құру, жас таланттарға қолдау Республикамыздың мәдени өміріне қатыса алатын келешек мамандарды тәрбиелеудің қажетті шарты болып табылады.

Студенттер үшін ең сүйікті мерекесі, өздерінің талантын, тапқырлыған әзілін шындай алатын Физиктер күні болып табылады.

Студенттермен жұмыс кезінде салауатты өмір салты пропагандасына, стеденттерді спорттық іс-шараларға қатыстыру, алкоголь мен наркотиктерге жағымсыз қарауды үйретуге үлкен назар аударылады.

Top