Білім беру гранттары

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде жоғары білім алу процесінде босатылған білім грантын беру тәртібі

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы

(2018.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

  1. Жоғары білім алу, оның ішінде «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» бағдарламасы, сондай-ақ оқытудың қысқартылған нысаны бойынша оқу процесінде босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс бүкіл оқу кезеңіндегі GPA үлгерімінің орташа балының негізінде аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі және бос білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.

Ашық конкурс туралы хабарландыру ЖОО-ның сайтында (білім беру порталында) мамандықтар мен курс бөлінісінде білім беру гранттарының саны көрсетіліп орналастырылады.

GPA үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), содан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, В, В- («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, одан әрі – аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

  1. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы ЖОО басшысының атына одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

2) ЖОО келіп түскен өтінішті қарап, оны ғылыми кеңестің және байқау/қамқоршылық кеңесінің қарауына шығарады;

3) ЖОО байқау/қамқоршылық кеңесі мен ғылыми кеңес шешімінің негізінде, берілген өтінішті конкурстық негізде ағымдағы жылғы 5 тамызға және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде қарап, оны білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды (білім алушының өтінішіне ғылыми кеңестің шешімімен бірге сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді көшірме, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және ЖОО-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі);

4) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық негізде беріледі;

5) жоғары білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды.

6) конкурс мамандықтар, курс және оқу нысанының бөлінісінде конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырған, басқа ЖОО-ларда ақылы негізде оқитын білім алушылардың арасында аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша жүргізіледі;

7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды мамандықтар, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысандары мен мерзімі бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда бос білім беру грантын тағайындау туралы бұйрық шығарады;

8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде бос білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

9) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖОО басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

  1. ЖОО-ның бірінші басшысы жоғары білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған бос білім беру гранттары куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады..

Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ студенттерінің назарына

 
Қазіргі кезде академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-да төменгі көрсетілген мамандықтар, курстар мен оқыту нысандары бойынша жоғары білім алу барысында                                                                                                                                                                                                                                                        босаған білім беру гранттары пайда болды.
Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша бос орындар тізімі (09.01.2019)
№ п/п Коды және мамандық атауы Оқу түрі Түскен жылы Курс Ескертпе
1 5В011900-Шетел тілі: шетел тілі (ағылшын тілі) Күндізгі 2015 4 Ауылдық білім беру ұйымдарын бітірген тұлғалар үшін квота
2 5В074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Күндізгі 2015 4 Серпін
3 5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Күндізгі 2015 4 Серпін
4 5В011200-Химия Күндізгі 2015 4 Серпін
5 5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Күндізгі 2016 3 Серпін
6 5В071300-Көлік,көліктік техника және технологиялар Күндізгі қысқар 2016 3  
7 5В010900-Математика Күндізгі 2016 3 Серпін
8 5В071700-Жылу энергетикасы Күндізгі 2016 3 Серпін
9 5В060400-Физика Күндізгі 2016 3  
10 5В070100-Биотехнология Күндізгі 2016 3  
11 5В020600-Дінтану Күндізгі 2017 2  
12 5В071600-Аспап жасау Күндізгі 2017 2  
13 5В070100-Биотехнология Күндізгі 2017 2 Серпін
14 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Күндізгі 2017 2 Серпін
15 5В070300-Ақпараттық жүйелер Күндізгі 2017 2 Серпін
16 5В011000-Физика Күндізгі 2017 2  
17 5В012000-Кәсіптік оқыту Күндізгі 2017 2 Ауылдық білім беру ұйымдарын бітірген тұлғалар үшін квота
18 5В060200-Информатика Күндізгі 2017 2  
19 5В074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Күндізгі 2017 2 Серпін
20 5В074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Күндізгі 2017 2 Серпін
21 5В070300-Ақпараттық технологиялар Күндізгі 2017 2
22 5В011200-Химия Күндізгі 2018 1  
23 5В011200-Химия Күндізгі 2018 1  
24 5В012600-Математика-Физика Күндізгі 2018 1  
25 5В074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Күндізгі 2018 1  
26 5В074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Күндізгі 2018 1 Серпін
27 5В074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Күндізгі 2018 1 Серпін
28 5В011300-Биология Күндізгі 2018 1
29 5В010800-Дене мәдениеті және спорт Күндізгі 2018 1 Жетім балалар және ата –анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота
30 5В010800-Дене мәдениеті және спорт Күндізгі 2018 1 ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота
31 5В090500-Әлеуметтік жұмыс Күндізгі 2018 1
32 5В011300-Биология Күндізгі 2018 1
33 5В011100-Информатика Күндізгі қысқартылған 2018 1
34 5В011100-Информатика Күндізгі 2016 3 Серпін
35 5В011900-шетел тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі) Күндізгі қысқартылған 2018 1
36 5В010300-Педагогика және психология Күндізгі қысқартылған 2018 1
37 5В010300-Педагогика және психология Күндізгі қысқартылған 2018 1

Мамандықтар бойынша білім беру грантына үміткерлер (2019 жылдың қаңтар айына)

5B010800-Дене шынықтыру және спорт (5B010800-Физическая культура и спорт) 2018
5B010900-Математика (5B010900-Математика) 2016
5B011000-Физика (5B011000-Физика) 2017
5B011200-Химия (5B011200-Химия) 2018
5B011300-Биология (5B011300-Биология) 2018
5B011900-Шетел тілі екі шетел тілі (ағылшын) (5B011900-Иностранный язык два иностранных языка (английский)) 2015
5B020600-Дінтану (5B020600-Религиоведение) 2017
5B060400-Физика (5B060400-Физика) 2016
5B070100-Биотехнология (5B070100-Биотехнология) 2016
5B070100-Биотехнология (5B070100-Биотехнология) 2017
5B070300-Ақпараттық жүйелер (5B070300-Информационные системы) 2017
5B071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (5B071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации) 2015
5B071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (5B071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации) 2016
5B074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы (5B074800-Технология фармацевтического производства) 2017
5B074800-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы (5B074800-Технология фармацевтического производства ) 2018
5B090500-Әлеуметтік жұмыс (5B090500-Социальная работа) 2018
Естественные науки 2017
Образование 2015
Образование 2016
Образование 2017
Образование 2018
Образование очно-сокращенная 2018
Очно-сокращенная 2016
Технические науки и технологии 2017
Технические науки и технологии 2018

Top