Jul 09

«Педагогикалық қыметкерлердің біліктілігін арттыру: дәстүрлер мен инновациялардың өзара әрекетесуі» тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық конференция

Құрметті әріптестер!

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»  Қарағанды облысы бойынша педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты (бұдан әрі – Институт) Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетімен (бұдан әрі – ҚарМУ) бірлескен Институттың 70 жылдығына арналған «Педагогикалық қыметкерлердің біліктілігін арттыру: дәстүрлер мен инновациялардың өзара әрекетесуі» тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық конференция (бұдан әрі – Конференция) өткізеді.

Конференция 2018 жылдың 23 қазанындаөтеді.

Конференцияғақатысуға «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдары, ҚазақстанРеспубликасыбілім беру жәнеғылымиұйымдары, ғалымдары, ЖОО оқытушылары, колледждер, адамиресурстардыдамытумамандары, білім беру жүйесінұйымдастырушылары, мектепкедейінгіжәне орта білім беру ұйымдарыныңбасшылары мен педагогтерішақырылады.

Іс-шараныңнегізгіидеясы: «Жаңасапанықұруүшінүздікдәстүрлердісақтаймыз».

Конференция бағытталған:

 • отандықбілім беру жүйесінмодернизациялауданегізгітрендтермәнмәтінінде «Өрлеу» біліктіліктіарттыружүйесіндегібасқару, әлеуметтік, психологиялық-педагогикалықдәстүрлер мен инновациялардыталдаужәнетарату;
 • педагогтыңкәсібидамуындабілімберудіұйымдастырудағыинновациялықтәжірибесінөзектендіру.

Конференция жұмысыныңнегізгібағыттары:

 • баланыңертедамуы;
 • рухани-адагершілікбілім;
 • STEM-оқыту;
 • біліктіліктіарттыру мен дайындаудақашықтықтехнологиясы;
 • инклюзивтібілім беру;
 • сандықбілім;
 • көптілдібілім беру;
 • сананыжаңғырту;
 • әлеуметтіксеріктестік.

Конференцияжұмысыныңнегізгібағыттарыматериалдаржинағындайындау мақсатындаанықталған.

Сателлиттіксессиялар аясында ұйымдастырылатын секция отырыстарында хед-лайнерлер (шақырылған vip-спикерлер) дәріс береді. Конференцияға қатысушылар түп нұсқалы ғылыми және қолданбалы идеялардың авторлық болжамдарымен танысуға және олардың талқылауларына қатысып, сонымен бірге өз идеясына спикерлердің сараптамалық бағасын алуына немесе теріске шығаруына мүмкіндік алады.

Сателлиттіксессиялар келесі түрде жүзеге асады:

Breakout-сессия – Қазақстан Республикасындағы білім, ғылым, зерттеу ұйымдарының танымалхед-лайнерлерінің дәрістері.

Техникалық турлар/technicaltours –зерттеу базалары– Қарағанды қаласының. білім беру ұйымдарына барып, Конференция жұмысының бағыттары бойынша шеберлік сыныптарына қатысу.

Сателлиттіксессия тақырыптары:

 • Көптілді ортада балаларды ерте жастан оқытуды ұйымдастыру (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру аясында).
 • Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқытуда педагогтерді қолдау (БАИ курстан кейінгі қызметі аясында).
 • Білімді дамыту, педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесіндегі әлемдік трендтер.
 • «Айқын» жобасы аясындағы педагогтердің кәсіби дамуының аймақтық компоненті.
 • Қосымша білім беру жүйесіндегі педагогтердің кәсіби дамуы.

Конференцияның жұмыс тілдері:қазақ, орыс, ағылшын тілдері.

Конференция жұмысының қорытындысы бойыншаматериалдардың электронды жинағы шығарылады және Институт сайтына ашық қолжетімділікпен орналастырылады. Ұсынылған мақалалар Конференция тақырыбы мен техникалық талаптарына сәйкестігін бағалау үшін рецензиялауға жіберіледі. Материалдардың мазмұнынажаупкершілік және академиялық адалдық нормаларын сақтау авторларға міндеттеледі.

Мақалаларды жариялау қайтарымсыз негізде жүзеге асырылады.

Конференция жұмысына қатысу үшін 2018 жылдың 21 қыркүйегіне дейін ұйымдастыру комитетіне төмендегі құжаттарды ұсыну қажет:

 • төменде ұсынылған үлгі бойынша конференцияға қатысу сұранысы;
 • талаптарға сәйкес ресімделген баяндама тезистері.

 

  Конференцияға қатысу үшін сұраныс үлгісі
1 Тегі, аты, әкесінің аты (толық)  
2 Ұйымның атауы  
3 Қызметі, ғылыми дәрежесі және атағы  
4 Мекенжайы  
5 Байланыс телефоны, электронды пошта (e-mail)  
6 Баяндама атауы  
7 Конференция жұмысы бағытының атауы  
8 Конференцияға қатысу түрі (іштей/сырттай)  


Мақалаларды ресімдеу ережелері

Конференция материалдары мақалалар жинағы түрінде жарияланады. Мақала А-4 форматының 5 бетіненартықемесэлектрондыүлгідеқабылданады (суреттер, сызбалар, әдебиеттертізімініңенгізілуімен). МәтінMicrosoftWordмәтінредакторындаTimesNewRoman (KZ TimesNewRoman) қарпіментерілугетиіс, символдыңмөлшері – 14, жоларалық интервал – 1.  Солжақшетжолдар – 30 мм, оңжақ, жоғарыжәнетөменгішетжолдар – 20 мм. Абзацтыңбасындағышегінісстандартты – 1 см.

Біріншіжол: мақаланыңатауы бас қаріппенжәнеқоюбояуменортадаорналасады.

Екіншіжол: аралық.

Үшіншіжол: тегіжәнеавтордыңаты-жөніқоюқаріппенортасындаорналасады.

Төртіншіжол: мекемеатауы, қаласықоюқаріппенортадаорналасады.

Бесіншіжол: аралық.

Бұданәрімәтінжазбасыұсынылады. Мақаламәтініндедереккөздергесілтеметікжақшалардажасалады.

МақаламәтініненкейінӘдебиеттертізімікөрсетіледі (бас әріппенжазылған, қаріпөлшемі – MicrosoftWord 12) әдебиеттертізіміндегідереккөздертізіміенгесәйкес, абзацтықшегініс – 1 см, ал қаріпөлшемі – 12)

Әдебиеттертізімімақаламәтініндекелтірілгендереккөзретіндеқұрылады. Әдебиеттертізімініңнөмірленуіқолменорнатылады.

Конференцияға қатысу үшін сұраныс және мақалаларұйымдастыру комитетінің электронды поштасынаorgkomitet.rnpk@mail.ruжеке файлдар Абдиров_сұраныс; Абдиров_тезистератауларымен қабылданады:.

Конференцияға қатысуға байланысты іссапар шығындары –жіберуші тарап есебінен.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы және байланыс телефондары

Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 100019, Қарағанды қ., Жәнібеков к., 42.«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы Қарағанды облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты.

Барлық сұрақтар бойынша ұйымдастыру комитеті мүшелеріне хабарласуға болады:

Институт:Жетпісбаева Мейрамгүл Асылбековна (жұм. тел. 8(7212)41-68-59, ұялы тел. 87013322536) және Мырзахметова Әсел Жанатовна (жұм. тел. 8(7212)41-70-08, ұялы тел. 87029996528).

ҚарМУ:Әбішева Гүльнар Ибраевна (жұм. тел. 8(7212) 31-21-60, ұялы тел. 8 778 582 09 11).

Top