Кәсіби тәжірибе

«Кәсіптік іс-тәжірибе»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысынан үзінді

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім

беру стандарттарын бекіту туралы

2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080

Қаулысынан үзінді

 Кәсіптік практика жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол оқу, педагогикалық, өндірістік, дипломалды және т.б. болып бөлінеді.

Практикалардың ұзақтығы студенттің практика кезіндегі 30 сағатқа тең апта бойғы (5 күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) нормативті жұмысын есепке ала отырып, аптамен анықталады. Апта санын шығару үшін практиканың кредитпен есептелген көлемі тиісті практика түрінің оқу сағатымен есептелген еңбек қажетсінуіне көбейтіледі және студенттің апта бойғы жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлінеді.

Практиканың 1 кредитінің еңбекті қажетсінуі оқу практикасы үшін 15 сағатты (50 минуттан), педагогикалық практика үшін 30 сағатты (50 минуттан), өндірістік практика үшін 75 сағатты (50 минуттан) құрайды. 1 кредитке келетін практиканың ұзақтығы аптамен есептегенде оқу практикасы үшін 0,5 аптаны, педагогикалық практика үшін 1 аптаны, өндірістік практика, тағылымдамалар үшін 2,5 аптаны құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларынан үзінді

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы

№ 499 қаулысымен бекітілген Жоғары

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларынан үзінді

Білім алушылардың кәсіптік практикасы, эксперименттік жұмысы және оларды қорытынды аттестаттау жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының талаптарына сәйкес академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.

Кәсіптік практика мамандарды даярлау бейініне сәйкес келетін ұйымдарда жүргізіледі және оқыту процесінде алынған білімдерді бекітуге, практикалық дағдыларды алуға және озық тәжірибені игеруге бағытталған.

Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс жоспарларымен және оқу жұмыс бағдарламаларымен айқындалады.

Кәсіптік практиканың барлық түрлері бойынша бағдарламаларды әзірлеу мен бекітуді ЖОО білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидаларына және Практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларына сәйкес дербес айқындайды.

Кәсіптік практика ережелерінен үзінді көшірме өткізу мен қағидаларын ұйымдастыру және практикадан өткізу базалары ретінде айқын ұйымдардаң бұйрығымен бекітілген, ҚР БҒМ 29.01.2016 №107

Көшірме
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 29 қаңтардағы
№ 107 бұйрығымен бекітілген
Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидалары және
практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидалары

 

6. Кәсіптік практика білім беру бағдарламасының мiндеттi компоненті болып табылады.

7. Білім алушыны кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жіберу өту мерзімдерін, практиканың базасы мен жетекшісін көрсете отырып, жоғары оқу орны ректорының немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы директорының бұйрығымен ресімделеді.

8. Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері, көлемі мен мазмұны стандарттармен, үлгілік және оқу жұмыс жоспарларымен және бағдарламалармен айқындалады. 11. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары оқу орнының сырттай (кешкі) оқу нысандарында білім алушылар мамандық бойынша жұмыс істейтін жағдайда оқудан және өндірістік (технологиялық) практикадан босатылады.

Бұл жағдайда олар оқу орнына жұмыс орнынан олардың кәсіптік қызметін көрсететін анықтаманы және мінездемені ұсынады.

Сырттай (кешкі) оқу нысандарында білім алушылар диплом алды практиканың бағдарламасын орындайды.

12. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу орындарының білім алушылары кәсіптік практиканың әрбір түрінің қорытындылары бойынша практика жетекшісі тексеретін есепті ұсынады.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу орындарында өндірістік практиканың есебін қорғаудың нәтижелері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 5191 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен (бұдан әрі – № 125 бұйрық) бекітілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу ережесіне сәйкес сараланған бағалаумен өткізілетін сынақтармен бағаланады.

13. Жоғары оқу орындарының білім алушылары кәсіптік практиканың әр түрінің қорытындылары бойынша тиісті кафедраға практика жетекшісі мен консультанты тексеретін және кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссияның алдында қорғалатын есепті ұсынады.

Есепті қорғау нәтижелері № 125 бұйрыққа сәйкес бағалардың балдық–рейтингтік әріпті жүйесі бойынша бағаланады.

15. Кәсіптік практиканың базасы ретінде айқындалған ұйыммен Заңның5-бабының 24) тармақшасына сәйкес білім алушылардың кәсіптік практикасын өткізуге арналған үлгілік шарттың нысаны негізінде құрастырылған кәсіптік практика түрі көрсетілген оны өткізу туралы шарт жасалады.

16. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары оқу орындары білім алушылардың кәсіптік практика базаларымен шарт практика басталғанға бір ай бұрын кеш емес мерзімде жасалады23. Кәсіптік практиканың базасы болып табылатын ұйым кәсіптік практиканың бағдарламасына сәйкес оны өту үшін білім алушыларға орын береді және білім алушыларға жұмыс орнында қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз етеді.

24. Практика базасы – ұйым білім алушылармен кәсіптік практиканы өту кезінде болатын қайғылы оқиғаларға 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан РеспубликасыныңЕңбек кодексіне сәйкес толық жауапты болады.

71. Педагогикалық практика бүкіл оқу мерзімі бойы әр курста өткізіледі және:

1) 1-курстың білім алушыларының педагогикалық практикасын;

2-курстың білім алушыларының психологиялық-педагогикалық практикасын;

3-курстың білім алушыларының оқу-тәрбиелік педагогикалық практикасын;

4-курстың білім алушыларының өндірістік педагогикалық практикасын қамтиды.

72.Педагогикалық практика үздіксіз болып табылады және теориялық оқытуымен қатар өткізіледі.

78. Өндірістік практика барлық мамандықтардағы (педагогикалық мен тілдік мамандықтарынан басқа) білім алушылар үшін жүргізіледі және білім алушылардың оқуды аяқталуына дейін 2 курстан бастап ұйымдастырылады

80. «Техникалық ғылымдар және технологиялар», «Ауылшаруашылық ғылымдары», «Қызмет көрсету» және «Ветеринария» мамандықтар топтары бойынша білім алушылардың кәсіптік практикасы дуальды білім беру жүйесінің қағидаларын есепке алады.

82. Диплом алды практика дипломдық жұмысты (жобаны) орындайтын білім алушылар үшін ұйымдастырылады.

85.Диплом алды практика жеке оқу жоспарына сәйкес дипломдық жұмысты (жобаны) немесе есепті орындалатын барлық мамандықтардың түлектері үшін бітіруші курста өткізіледі.

86. Дипломдық жұмысты (жобаны) немесе есепті әзірлеу және жазу үшін білім беру бағдарламасымен диплом алды практикасы көзделген.

87.Диплом алды практика бойынша басшылықты әдеттегідей дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі жүзеге асырады

89.Диплом алды практиканың мазмұны дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбымен айқындалады.

90.Диплом алды практиканың қорытындылары арнайы кафедра ұйымдастыратын дипломдық жұмысты (жобасын) алдын ала қорғауда қорытындыланады.

Дипломдық жұмысты (жобасын) алдын ала қорғау кафедра отырысында өткізіледі және хаттамамен ресімделеді.

Кәсіптік практика бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибеден өту бойынша студентке жаднама

Құрметті студенттер!

 1. Егер сіз бірінші курс студенті болсаңыз, онда әдетте экскурсиялық нысаны бар оқу (таныстыру) іс-тәжірибесін өтесіз. Сіздің мақсатыңыз-болашақ кәсіби қызмет объектілерімен танысу. Сонымен қатар, жекелеген мамандықтарда оқу іс-тәжірибелерінің әртүрлі түрлері қарастырылған (далалық, археологиялық, туристік жорық, есептеу және т.б.).
 2. Егер сіз бірінші курста оқысаңыз, онда келесі білім беру бағыттарына байланысты өндірістік немесе педагогикалық іс-тәжірибеден өту қажет:

– «Білім» бағытының мамандықтары – (үздіксіз) психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе;

–  «Гуманитарлық ғылымдар» , «Әлеуметтік ғылымдар, бизнес», «Өнер», «Құқық» бағыттардың мамандықтары – өндірістік іс-тәжірибе;

– «Қызметтер», «Техникалық ғылымдар және технологиялар» бағыттардың мамандықтары – (үздіксіз) өндірістік іс-тәжірибе;

5В011300-Биология және 5В060700-Биология мамандықтарында көшпелі далалық іс-тәжірибе қарастырылған.

 1. Егер сіз үшінші курс студенті болсаңыз, мамандық бойынша кәсіби іс-тәжірибеден, әдетте, өндірістік немесе педагогикалық іс-тәжірибеден өтуіңіз керек.
 2. Бітіруші курс студенттері өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибеден, әдетте, басшылықты қамтамасыз ету және техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау кепілдігімен жеке келісім-шарт негізінде болашақ жұмысқа орналасу орны бойынша өтеді. Мұнда әс-тәжірибеден өту базасын дұрыс анықтау маңызды.

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибеден өту бойынша студентке жаднама

 1. ҚарМУ сайтында нормативтік құжаттармен, кәсіби іс-тәжірибенің түрлері және мерзімдерімен танысыңыз (http://ksu.kz/?page_id=255&lang=ru).

 

 1. Іс-тәжірибе базасын анықтау үшін сізге ең қолайлы тәсілді таңдау керек:

1 Тәсіл – « ҚарМУ маған іс-тәжірибе орнын ұсынғанын қалаймын».

Бұл жағдайда:

 1. Іс-тәжірибе жетекшісіне кафедра атынан іс-тәжірибе орнын таңдау бойынша ұсыныс беру
 2. Кәсіптік іс-тәжірибе базалары бөлімінен ұйымды таңдау http://ksu.kz/?page_id=255&lang=ru
 3. Кафедра бойынша іс-тәжірибені ұйымдастыру және өткізу үшін жауаптыны өз таңдауың туралы хабардар ету (кафедра меңгерушісінің атына еркін түрде өтініш жазу 1-қосымша)
 4. Нұсқаушы конференцияда кафедра бойынша жетекшіден толтырылған және қол қойылған жолдаманы, іс-тәжірибе бойынша жеке тапсырманы алу
 5. Белгіленген мерзімде іс-тәжірибеден өтуге кірісу. Іс-тәжірибеден өтудің бірінші күні ұйым бойынша іс-тәжірибе жетекшісінің аты-жөнін анықтап, оған іс-тәжірибе бойынша жеке тапсырманы және іс-тәжірибені өткізу кестесін (жоспарын) қол қоюға ұсыну
 6. Іс-тәжірибе бойынша күнделікке күн сайын жазбаларды жазу. Іс-тәжірибеден өту қорытындысы бойынша есеп жасау.
 7. Іс-тәжірибеден өтудің соңғы күні ұйым бойынша іс-тәжірибе жетекшісі қол қойған іс-тәжірибеден өту туралы мінездемені (2-қосымша), жолдамаға қоса ұйымның қолдары және мөрлері қойылған түбіртекті алу
 8. Белгіленген мерзімде іс-тәжірибе бағдарламасымен бекітілген құжаттармен бірге кафедраға іс-тәжірибе бойынша есепті қорғауға келу қажет.

2-тәсіл – «Мен болашақ жұмысқа орналасу орным бойынша (немесе жұмыс орны бойынша) (егер ұйым қызметінің бейіні студенттің мамандығына және іс-тәжірибе бағдарламасының міндеттеріне сәйкес келсе, рұқсат етіледі) іс-тәжірибеден өткім келеді»

Бұл жағдайда:

 1. Сіздің мамандығыңыздың бейініне және іс-тәжірибе бағдарламасының міндеттеріне сәйкес келетін компаниялар тізімін құру (Егер сіз жұмыс істемесеңіз). Компаниялар туралы ақпаратты жұмысқа орналастыру және бос жұмыс орындарын іздеу жөніндегі мамандандырылған ресурстардан алуға болады. Осы көздерден сіз кадрлар бойынша мамандардың байланыстарын және егер бар болса студенттермен жұмыс жөніндегі мамандандырылған бағдарламалар туралы ақпаратты аласыз.
 2. Қысқаша түйіндеме жасау. Ол келесі ақпаратты қамтуы тиіс:

– аты, тегі, байланыс ақпараты;

– жоғары оқу орны, мамандығы;

– сіз үшін қызықты қызмет бағыттары;

– сіздің машықтарыңыз, жетістіктеріңіз;

– ұсынымдар (егер бар болса).

 1. Таңдалған ұйымның кадрлар бойынша мамандарымен байланысу. Егер сіз кімге жүгінетініңізді білмесеңіз, ұйымның негізгі телефонына қоңырау шалыңыз және осы компаниядағы практика мен жұмысқа орналасу мәселесіне жауап беретін адамды сұраңыз.

Әңгіме келесідей болуы мүмкін:

Сәлеметсіз бе!  Менің атым … . Мен Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ-дың 4 курс студентімін.

            Сіздің ұйымдарыңызда өндірістік іс-тәжірибеден өту мүмкіндігі бар ма?

            Кадр жөніндегі маманның қарсы сұрақтарына жауаптар

            Маған уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет.

            Қай уақытта келіп іс-тәжірибе туралы келісім шартқа отыруға болады?

            Қош болыңыз!

 1. Кафедра бойынша іс-тәжірибе жетекшісімен болашақ жұмыс орны бойынша іс-тәжірибеден өту орнын үйлестіріп, шарт жасау үшін 3 дана жеке шарттың бланкілерін алу

5.Ұйымнан ректордың атына болашақ жұмысқа орналасу немесе еңбек қызметі бойынша іс-тәжірибеден өту мүмкіндігін беру туралы өтініш-хат алу (3 қосымша). Қол қойылған 3 дана жеке шартты іс-тәжірибе басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын  алу

 1. Іс-тәжірибе басталғанға дейін 2 ай бұрын іс-тәжірибе өтетін ұйым басшысының атына келісім-хат жасау (ұйымның талабы бойынша).
 2. Кафедра бойынша іс-тәжірибені ұйымдастыру және өткізу үшін жауаптыға хат пен келісім шартты ұсыну
 3. Нұсқаушы конференцияда кафедра бойынша жетекшіден толтырылған және қол қойылған жолдаманы, іс-тәжірибе бойынша жеке тапсырманы алу
 4. Белгіленген мерзімде іс-тәжірибеден өтуге кірісу. Іс-тәжірибеден өтудің бірінші күні ұйым бойынша іс-тәжірибе жетекшісінің аты-жөнін анықтап, оған іс-тәжірибе бойынша жеке тапсырманы және іс-тәжірибені өткізу кестесін (жоспарын) қол қоюға ұсыну
 5. Іс-тәжірибе бойынша күнделікке күн сайын жазбаларды жазу. Іс-тәжірибеден өту қорытындысы бойынша есеп жасау
 6. Іс-тәжірибеден өтудің соңғы күні ұйым бойынша іс-тәжірибе жетекшісі қол қойған іс-тәжірибеден өту туралы мінездемені (2-қосымша), жолдамаға қоса ұйымның қолдары және мөрлері қойылған түбіртекті алу
 7. Белгіленген мерзімде іс-тәжірибе бағдарламасымен бекітілген құжаттармен бірге кафедраға іс-тәжірибе бойынша есепті қорғауға келу қажет.

Қосымшаларды жүктеу

Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған ақпарат

Сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған ақпарат

Top