Оқу-әдістемелік басқармасы қызметінің негізгі бағыттары

1. ҚР БҒМ нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес университеттегі оқу үдерісінің жүруін ұйымдастыру жетекшілік ету және бақылау;
Оқу үдерісінің нәтижелілігін көтеру және жетілдіру бойынша әзірлеме және ұсыныстар енгізу;
– университетте оқу үдерісін жүзеге асыру бойынша нормативтік және ұйымдастырушылық, ақпараттық, оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу;
– университеттің білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жетілдіру;
– оқыту үдерісіне шығармашылық көзқарастағы технологияларды енгізу мен дамыту;
-оқу сабақтарын бақылауды ұйымдастыру және талдау;
–  оқу сабақтарының, емтихандық сессиялардың, мемлекеттік емтихан және диплом жұмысын қорғаудың кестесін құру;
– оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша жиналыстар, семинарларды ұйымдастыру және өткізу;
– университеттің кафедралары мен бөлімшелерінің әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру;
– кафедра филиалдарын ашу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
– кәсіби тәжірибені өткізу аясында универстеттің білім беру, өндіріс және ғылыми мекемелермен байланысын нығайтып, әлеуметтік серіктестігін кеңейту;
– ЖОО-да оқытудың заманауи педагогикалық әдістерін меңгерту бойынша жас оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету.

 

 

Қызмет түрлері:
2. Оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру:

 • Университет кафедраларының профессорлық-оқытушылық құрамының педагогикалық жүктемесінің есебі;
 • Кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамына педагогикалық жүктемені бөлу;
 • Кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамының педагогикалық жүктемені орындау есебі;
 • Кафедралардың, деканаттың және ПОҚ-тың жеке жоспарларын орындауын бақылау;
 • Профессорлық-оқытушылық құрамның электронды журналдарын тексеру және бекіту;
 • Тәжірибенің барлық түрлерін ұйымдастыру және өткізу бойынша факультеттердің және кафедралардың жұмыстарын үйлестіру;
 • МАК төрағаларының және МАК құрамының бекітуі бойынша бұйрықтардың жобаларын әзірлеу;
 • Студенттердің, жетекшілердің, рецензенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыбын бекітуге бұйрықтың жобасын даярлау;
 • МАК төрағаларының есептерін сараптау және жалпылау;
 • Жұмыс берушілермен элективті пәндерді келісу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • Түлектерді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу;
 • Жаңа мамандықтарды ашу бойынша құжаттарды әзірлеу;
 • ҚР БҒМ, кәсіпорындардың, мекемелердің сұраулары бойынша ақпараттарды әзірлеу және ұсыну;
 • Ректордың оқу-әдістемелік жұмыс бойынша және т.б. бұйрықтарын әзірлеу.

 

3. Оқу үдерісін жүзеге асыру бойынша оқу-әдістемелік, ақпараттық құжаттамаларды ұйымдастыру және әзірлеу;

 • Модульдік оқыту бағдарламаларын (МОБ);
 • Элективті пәндер тізімдемесін (ЭПТ);
 • Оқытудың барлық нысандары бойынша бакалавриат мамандықтарының оқу жұмыс жоспарларын;
 • Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешенін (МОӘК);
 • Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін (силлабустарды);
 • Пәндердің оқу жұмыс бағдарламаларын;
 • Академиялық күнтізбелерді.

 

4. Оқу сабақтарын бақылауды ұйымдастыру және сараптау.

 • Академиялық сабақтарды және СОӨЖ-ді  өткізу сапасын бақылау мен оқу үдерісінің мазмұнын талдау;
 • Студенттердің оқу сабақтарына қатысуын бақылау және талдау;

 

Top