Білім беру қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар

 1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы 23.07.2007 № 319-III
 2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары».
 3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» (13.05.2016 жылы №292 бұйрықпен өзгертіліген және толықтырылған).
 4. Қазақстан РеспубликасыБілім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығымен бекітілген «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі».
 5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген «Жоғары оқу орындарында білімалушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және  қорытынды аттестаттау өткізудің Типтік ережесі» (13.05.2016 жылы өзгертіліген және толықтырылған).
 6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі» (28.01.2016 жылы өзгертіліген және толықтырылған).
 7. Қазақстан РеспубликасыБілім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығымен бекітілген «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары» (05.10.2015 жылы өзгертіліген және толықтырылған).
 8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы».
 9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 Қаулысымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы».
 10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы N 58 қаулысымен бекітілген «Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесі» (14.07.2016 жылы өзгертіліген және толықтырылған).
 11. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» (30.05.2016 жылы өзгертіліген және толықтырылған).
 12. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы N 583 бұйрығымен бекітілген «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары» (18.01.2016 жылы өзгертіліген және толықтырылған).
 13. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы №40 бекітілген «Сырттай, кешкі нысандарда және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін және Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» (05.01.2016 жылы өзгертіліген және толықтырылған).
 14. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің Этикалық нормалар кодексі.
Top